BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------

Số: 1034/TCT-CS
V/v: Trích trước chi phí

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV

Trả lời công văn số 04/CV /PFV ngày03/02/2010 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV về chính sách thuế đối với khoản chi phí trích trước khi đã xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2.18 mục IV phần C Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các khoản chi phí trích trước:

"Các khoản trích trước bao gồm: trích trước về sửa chữa lớn tài sản cố định theo chu kỳ, các khoản trích trước đối với hoạt động đã hạch toán doanh thu nhưng còn tiếp tục phải thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng và các khoản trích trước khác".

Tiết a điểm 1.2 mục II phần G Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nguyên tắc xác định chi phí đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản:

"Các khoản chi được trừ để xác định thu nhập chịu thuế của hoạt động chuyển nhượng bất động sản trong kỳ tính thuế phải tương tổng đối với doanh thu để tính thu nhập chịu thuế".

Căn cứ các quy định trên, trường hợp đến cuối năm 2009 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV đã bàn giao nhà cho khách hàng, đã xuất hóa đơn cho khách hàng và ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN trong năm 2009 theo đúng quy định của pháp luật về xác định doanh thu tính thuế TNDN nhưng chưa phát sinh đầy đủ các chi phí tương ứng với khoản doanh thu này thì Công ty được trích trước phần chi phí tương ứng với doanh thu đã kê khai khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của năm 2009. Các khoản chi phí đủ điều kiện trích trước và đã trích trước vào chi phí khi tính thuế TNDN năm 2009 thì không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN năm 2010.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương

>> Xem thêm:  Các trường hợp thu hồi đất ? Ủy ban nhân dân xã có quyền thu hồi đất canh tác không ?

>> Xem thêm:  Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh hoặc để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như thế nào ?