TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1034/TCT-DNNN
V/v: Xác định thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNDN

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế Tp Hà Nội

Trả lời công văn số 1041 CT/TTr1 ngày 6/2/2006 của Cục thuế TP Hà Nội về việc xác định thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản tiền lãi tiền gửi ngân hàng; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 6, mục V, phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: lãi tiền gửi là một khoản thu nhập khác, vì vậy, số lãi tiền gửi ngân hàng của Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam nhận được phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP Hà Nội biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc