THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1034/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt kết quả đàm phán Khoản vay PIR 2 với WB.

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Ngoại giao, Tư pháp.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam (công văn số 135/TTr-NHNN ngày 16 tháng 6 năm 2011), Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả đàm phán vớiNgân hàng Thế giới (WB) Hiệp định Tài trợ, Hiệp định vay của Khoản vay Chínhsách Phát triển Chương trình Cải cách Đầu tư công lần thứ hai (PIR2), bao gồmcả Khung Hành động Chính sách của Khoản vay và các văn kiện pháp lý liên quan.

2. Ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàngNhà nước ký Hiệp định Tài trợ, Hiệp định vay và các văn kiện pháp lý liên quancủa Khoản vay trên với đại diện của WB.

3. Bộ Ngoại giao thông báo cho WBbiết về việc ủy quyền trên của Thủ tướng Chính phủ.

4. Trong thời gian thực hiện Khoảnvay, trên cơ sở diễn biến của thị trường tài chính quốc tế, Bộ Tài chính chủđộng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước lựa chọn các công cụ phù hợp (chuyển đổitiền tệ, lãi suất,...) bảo đảm mục tiêu có lợi cho ngân sách Nhà nước và giảmthiểu rủi ro.

5. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

- Làm chủ tài khoản ngoại tệ mở tạiNgân hàng Nhà nước Việt Nam để tiếp nhận vốn của khoản Tín dụng, Khoản vay vàkhoản đồng tài trợ của AFD cho PIR2, sau đó mua lại số ngoại tệ đã rút và chuyểnsố tiền tương đương bằng VNĐ vào ngân sách nhà nước;

- Tổ chức kiểm toán tài khoản nàykhi nhận được yêu cầu hợp lý của WB./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 25

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng