TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1035/CT-THNVDT V/v: Ấn định thuế GTGT và thu nhập chịu thuế TNDN đối với doanh nghiệp vi phạm việc chấp hành chế độ sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2009

Kínhgửi: Chi cục thuế quận, huyện.

Vừa qua, Cục thuế thành phố có nhậnđược phản ánh của các Chi cục thuế quận, huyện về việc xin ý kiến áp dụng biểu tỷlệ để ấn định thuế đối với các doanh nghiệp không thực hiện sổ sách kế toán, hóađơn, chứng từ. Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

1. Cục thuế thành phố đã ban hành Quyếtđịnh số 16333/CT-QĐ ngày 30/12/2008 về việc ban hành biểu tỷ lệ giá trị giatăng tính trên doanh thu và Quyết định số 06/CT-QĐ ngày 14/01/2009 về việc bổsung đối tượng áp dụng Biểu tỷ lệ GTGT tính trên doanh thu. Hai quyết định nàycó hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 thay thế Quyết định số 512/QĐ-CT ngày04/02/2004 của Cục thuế thành phố và đối tượng áp dụng theo Điều 1 của hai quyếtđịnh này là:

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanhnộp thuế theo phương pháp khoán;

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanhnộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp không thực hiện hoặc thực hiệnkhông đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

Do đó, kể từ ngày 01/01/2009 không đượcáp dụng Quyết định số 512/QĐ-CT ngày 04/02/2004 để ấn định thuế giá trị giatăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở kinh doanh không thực hiệnhoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ; không được ápdụng Quyết định số 16333/QĐ-CT ngày 30/12/2008 để ấn định thuế giá trị gia tăngđối với các cơ sở kinh doanh không thuộc đối tượng quy định nêu tại Điều 1 Quyếtđịnh số 16333/QĐ-CT ngày 30/12/2008 và Quyết định số 06/QĐ-CT ngày 14/01/2009của Cục thuế thành phố.

2. Biểu tỷ lệ ấn định thu nhập chịuthuế tính trên doanh thu ban hành kèm theo Quyết định số 16333/QĐ-CT ngày 30/12/2008của Cục thuế thành phố, là để tính thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với cánhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, dođó không được áp dụng biểu tỷ lệ này để xác định thu nhập chịu thuế khi tínhthuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Về ấn định thuế:

Việc ấn định doanh thu tính thuế, thuếgiá trị gia tăng, thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợpngười nộp thuế theo phương pháp kê khai vi phạm pháp luật thuế được thực hiệntheo hướng dẫn tại mục XII phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuếvà hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Riêng:

3.1. Về thuế giá trị gia tăng, tại điểmb khoản 2.2 mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BộTài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng vàhướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giátrị gia tăng, hướng dẫn:

“Đối với cơ sở kinh doanh bán hànghóa, dịch vụ có đầy đủ hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ bán ra theo chế độ quyđịnh hoặc có đủ điều kiện xác định được đúng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụnhư hợp đồng và chứng từ thanh toán nhưng không có đủ hóa đơn mua hàng hóa, dịchvụ đầu vào thì GTGT được xác định bằng doanh thu nhân (x) với tỷ lệ (%) GTGTtính trên doanh thu. Tỷ lệ (%) giá trị gia tăng tính trên doanh thu làm căn cứxác định giá trị gia tăng được quy định như sau:

- Thương mại (phân phối, cung cấphàng hóa): 10%.

- Dịch vụ, xây dựng (trừ xây dựngcó bao thầu nguyên vật liệu): 50%.

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắnvới hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 30%.”

3.2. Về thuế thu nhập doanh nghiệp,tại khoản 4 Phần B Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ TàiChính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệpsố 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuếthu nhập doanh nghiệp, hướng dẫn:

“Đơn vị sự nghiệp có phát sinh hoạtđộng kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp(tương ứng với mức thuế suất 25%) sau khi đã thực hiện ưu đãi miễn giảm thuếthu nhập doanh nghiệp (nếu có) mà các đơn vị này hạch toán được doanh thu nhưngkhông hạch toán và xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thìkê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bánhàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:

- Đối với dịch vụ: 5%;

- Đối với kinh doanh hàng hóa:1%;

- Đối với hoạt động khác: 5%.”

Trên đây là một số quy phạm pháp luậtvà quy định về thuế có liên quan đến việc ấn định thuế, Cục thuế thành phố tríchdẫn để các Chi cục thuế quận, huyện thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTHT;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: HC, THNVDT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đình Cử