TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1035/GSQL-GQ1
V/v tổ chức được chỉ định giám địnhchứng nhận chất lượng thép

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Công ty Cổ phần Giám địnhkhử trùng VIETNAMCONTROL
(Đ/c: 2/3 Nguyn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, Quận1, Tp Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 070/VIF-CV15 ngày 31/8/2015 củaCông tyCổ phnGiám định khử trùng VIETNAMCONTROL vềviệc xác thực thông tin về tổchức được chỉ định việc giám định, chứng nhận chất lượng thép nhập khẩu,CụcGiám sát quản lý về Hải quancó ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 thì Bộ Khoa học Công nghệ là đơn vị chỉđịnhtổ chức giám định, tổ chứcchứng nhận thép. Ngày 18/8/2015, Tổng cục Tiêuchuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa họcvà Công nghệ) ban hành Quyết địnhsố 1287/QĐ-TĐC về việc chỉ định Công tyCổ phần Giám định khử trùngVIETNAMCONTROL là tổ chức đánh giá sựphù hợp đối với lô thép sản xuấttrong nước và nhập khẩu (theo phương thức 7) theo quy định tạiThông tư liêntịch số44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 (Quyết định này có hiệulực 03 năm, kể từ ngày ký).

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty Cổphần Giám địnhkhử trùng VIETNAMCONTROL biết./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để biết);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Nga