BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1035/TCHQ-KTTT
V/v thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại và thiết bịmôi trường Hiệp Hòa
(11 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội)

Trả lời công văn số 14PKD/HH ngày 3/2/2009 của Công ty TNHHthương mại và thiết bị môi trường Hiệp Hoà về việc điều chỉnh thuế giá trị giatăng (GTGT), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại công văn số 597/TCHQ-KTTT ngày 6/2/2009của Tổng cục Hải quan hướng dẫn Hải quan các tỉnh, thành phố về việc hiệu lựcáp dụng một số văn bản quy phạm pháp luật quy định, thì:

Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009 của Bộ Tài chínhhướng dẫn giảm thuế GTGT đối với một số hàng hoá, dịch vụ doanh nghiệp kinhdoanh gặp khó khăn được áp dụng đối với các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày1/2/2009.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH thương mại vàthiết bị môi trường Hiệp Hòa biết và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơidoanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá để được xem xét giải quyết cụthể./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông