BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1035/TCT-PCCS
V/v: thuế đối với chuyển quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2007

Kính gửi: Ủy ban kiểm tra – Liên minh HTX ViệtNam

Trả lời công văn số 07/CV-UBKT ngày 12/03/2007 của Ủy ban kiểmtra – Liên minh HTX Việt Nam về việc thuế đối với chuyển quyền sử dụng đất của Hợp tác xã bến xe khách Quy nhơn, tỉnh Bình định, Tổng cục thuế có ý kiến nhưsau:

1. Căn cứ khoản 1, Điều 50 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2004 và Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 8/6/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuếCQSDD và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế CQSDD;

Trường hợp Hợp tác xã bến xe khách Quy nhơn, tỉnh Bình Định đã chuyển quyền sử dụng đất là đất trụ sở của Hợp tác xã và hoàn thành thủ tục chuyển nhượng đất trong năm 2003 (trước ngày 1/1/2004) không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trên phần thu nhập có được từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất.

2. Căn cứ mục V phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; thì Hợp tác xã có thu nhập từ hoạt động bán tài sản (nhà và vật kiến trúc trên đất) sau khi đã trừ đi giá trị còn lại của tài sản và các khoản chi phí liên quan đến hoạt động chuyển nhượng, thanh lý tài sản, Hợp tác xã kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Ủy ban kiểm tra – Liên minh HTXViệt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương