BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10355/BCT-XNK
V/v triển khai thực hiện Thông báo số 197/TB-BCT và Thông tư số 20/2011/TT-BCT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2011

Kínhgửi: Tổng cục Hải quan

Trong thời gian qua, Bộ Công Thươngnhận được công văn của một số doanh nghiệp đề nghị Bộ Công Thương xác nhận vềtính hợp lệ của các văn bản ủy quyền của doanh nghiệp được quy định trong Thôngbáo số 197/TB-BCT ngày 06 tháng 5 năm 2011 về việc nhập khẩu rượu, mỹ phẩm,điện thoại di động và Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12 tháng 5 năm 2011 vềviệc quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trởxuống của Bộ Công Thương. Về việc này, Bộ Công Thương trao đổi với Tổng cục Hảiquan như sau:

Sau khi ban hành Thông báo số197/TB-BCT Thông tư số 20/2011/TT-BCT Bộ Công Thương đã có các văn bản hướngdẫn bổ sung số 4640/BCT-XNK ngày 27 tháng 5 năm 2011, số 8826/BCT-XNK ngày 23tháng 9 năm 2011 gửi Tổng cục Hải quan quy định chi tiết về văn bản ủy quyền lànhà phân phối, nhà nhập khẩu của chính hãng sản xuất, kinh doanh.

Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hảiquan chỉ đạo các Hải quan địa phương thực hiện đúng theo những quy định nêu tạicác văn bản trên. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện có sai phạm, đề nghịTổng cục Hải quan kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp táccủa quý cơ quan.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH E.VE Vina (Đ/c: P812-F4, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội) (thay trả lời);
- Công ty TNHH Một thành viên TM Tổng hợp JYW (Đ/c: 42, ngõ 416, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) (thay trả lời);
- Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, XNK (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên