BỘ CÔNG THƯƠNG--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1036/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hoá đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Móng Cái
(Địa chỉ: Đội 9, X. Hải Xuân, TX. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 2101/CPMC ngày 21 tháng 01 năm2008 và 2201/CPMC ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Pháttriển Móng Cái về việc tạm nhập tái xuất hàng hoá đã qua sử dụng;

- Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bánhàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoávới nước ngoài;

- Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006của Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại vềhoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia côngvà quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;

- Căn cứ các công văn số 1601A và 1601B/CPMC ngày16 tháng 01 năm 2008 của Công ty về việc báo cáo tình hình thực hiện tạm nhậptái xuất hàng hoá đã qua sử dụng, Bộ Công thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển MóngCái được kinh doanh tạm nhập tái xuất 200.000 chiếc màn hình máy tính và 50.000chiếc CPU các loại đã qua sử dụng, trị giá 1.000.000 USD (một triệu đô la Mỹ)theo các hợp đồng đã ký (hợp đồng mua hàng số 03/HK-MC ký với Công ty Hong KongDouble Dragon Trading Co. Limited - Hồng Kông, hợp đồng bán hàng số 03/MC-TQ kývới Công ty TNHH Hoa Cường - Trung Quốc).

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biển quốc tế Hải Phòng/Cái Lân (Quảng Ninh).

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (QuảngNinh).

2. Toàn bộ hàng tạm nhập phải được tái xuất, tuyệtđối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ; Không tháo rời và làmphát tán hàng hoá trong quá trình vận chuyển, lưu giữ tại Việt Nam; Không làmthay đổi tính chất, khối lượng của hàng hoá.

3. Bộ Công thương không xem xét, giải quyết cấp giấyphép kinh doanh tạm nhập tái xuất đối với các mặt hàng thuỷ tinh vụn.

4. Việc thanh toán tiền hàng thực hiện theo quy địnhvề quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Việc tạm nhập tái xuất hàng hoá thực hiện theo quyđịnh hiện hành.

Văn bản có giá trị thực hiện đến 30 tháng 6 năm2008./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên