TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1036/GSQL-TH
V/v chữ ký trên C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tân Phú.

Trả lời công văn số 037/TP2014 ngày 8/7/2014 của Công ty TNHH Đầu tư vàPhát triển Công nghệ Tân Phú về xin xác minh C/O mẫu E số tham chiếuE143202310870100 cấp ngày 9/6/2014, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Chữ ký của Ông (Bà) Xue Shan tại phòng cấp Suzhoucó sốtham chiếu dẫn trên đã được Tổng cục Hải quan thông báo tại công văn số 7531/TCHQ-GSQL ngày 9/12/2013. Vì vậy, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hảiquan nơi làm thủ tục hải quan để được giảiquyết.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn