UBND TỈNH BÌNH THUẬN
SỞ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1036/STC-HCSN
V/v hướng dẫn chi bồi dưỡng giờ thực hành ngoài trời đối với giáo viên thể dục theo Thông tư 01/TT-LT ở các trường phổ thông

Phan Thiết, ngày 04 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Các trường THPT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố

Ngày 10/01/1999 Liên Bộ Giáo dục, Tổngcục thể dục thể thao, Tài chính, Lao động Thương binh xã hội ban hành Thông tưsố 01/TT-LB về một số chế độ đối với giáo viên, vận động viên, huấn luyện viênthể dục thể thao. Theo đó quy định mức bồi dưỡng tiết thực hành ngoài trời đốivới giáo viên chuyên trách và bán chuyên trách thể dục thể thao ở trường họcphổ thông tương đương 0,5 kg/gạo/tiết.

Để thống nhất cách tính mức chi tiềnbồi dưỡng giờ thực hành đối với giáo viên thể dục ở các trường phổ thông toànTỉnh, Sở Tài chính hướng dẫn như sau:

Căn cứ giá gạo thông thường tại địaphương, trên cơ sở đó Nhà trường thống nhất xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ mứcchi bồi dưỡng giờ thực hành cho giáo viên sao cho phù hợp (ví dụ: giá gạo thôngthường hiện nay 8.000 đ/kg; quy ra tiền bồi dưỡng giờ thực hành là 4.000đ/tiết);

Trường hợp thị trường có sự biến độnglớn về giá gạo, Nhà trường thống nhất điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ đểthực hiện; việc xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thực hành theo quyđịnh tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ và các vănbản hướng dẫn (căn cứ vào loại hình đơn vị sự nghiệp, khả năng nguồn kinh phí,tiêu chuẩn định mức theo quy định chung của Nhà nước và tình hình thực tế, đơnvị quyết định mức chi phù hợp sau khi lấy ý kiến thống nhất của tập thể cán bộ,công chức, viên chức và công đoàn trong đơn vị).

Sở Tài chính thông báo và đề nghị SởGiáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố quan tâmhướng dẫn các trường trực thuộc thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Tài chính - KH huyện, TX, TP.
- Lưu: VT, BGĐ, HCSN (2)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Hương