TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1036/TCT-DNNN
V/v: Khấu trừ thuế (GTGT)

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 470/CT-DNNN ngày 23/1/2006 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Nhà máy sản xuất phụ tùng xe máy, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/1/2006 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT;

Theo báo cáo của Cục thuế thành phố Đà Nẵng tại công văn số 470/CT-DNNN (nêu trên) thì: Nhà máy sản xuất phụ tùng xe máy có một số hóa đơn thuế GTGT mua hàng hóa phát sinh từ tháng 11/2003 nhưng chưa khấu trừ do đơn vị thực hiện kê khai chậm so với thời hạn quy định. Cục thuế đề nghị Tổng cục xem xét, xử lý đối với các hóa đơn GTGT kê khai chậm của Nhà máy nhưng công văn của Cục thuế không nêu nguyên nhân cụ thể của việc kê khai chậm, cũng như ý thức chấp hành pháp luật về thuế, vì vậy Tổng cục chưa có cơ sở trả lời.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Đà Nẵng biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- NM SX phụ tùng xe máy;
- Lưu: VT, DNNN (2bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc