1. Công văn 10362/BGDĐT-GDQP hướng dẫn mua sắm nghiệm thu sử dụng quản lý thiết bị

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10362/BGDĐT-GDQP
V/v : Hướng dẫn mua sắm, nghiệm thu, sử dụng và quản lý TBDH môn GDQP - AN.

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
- Các trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh

Để thực hiện tốt công tác thiết bị dạy học nhằm nâng caochất lượng dạy học môn học giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) cho họcsinh, sinh viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo,các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp vàtrung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh (gọi chung là các cơ sở giáo dục, đàotạo) tổ chức việc mua sắm, nghiệm thu, sử dụng và quản lý thiết bị dạy học mônhọc GDQP - AN năm học 2009 - 2010 như sau:

I. Tổ chức mua sắm thiết bị dạy học

1. Về số lượng:

Các cơ sở giáo dục, đào tạo phải tổ chức kiểm tra, rà soátthực trạng thiết bị dạy học (TBDH) môn GDQP - AN, điều kiện cơ sở vật chất, độingũ giáo viên hiện có của mỗi cơ sở để xác định số lượng cần mua bổ sung, đảmbảo đủ TBDH tối thiểu theo danh mục đã quy định, tránh lãng phí.

Căn cứ để xác định số lượng thiết bị là:

- Thông tư số: 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13/11/2009 của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu mônhọc giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấpchuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấptrung học phổ thông).

- Quyết định số: 8412/2009/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2009 của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học mônhọc giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấpchuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấptrung học phổ thông).

2. Về chất lượng:

Để đảm bảo chất lượng và các đặc tính kỹ thuật cơ bản đặcthù của thiết bị dạy học môn học GDQP - AN, các cơ sở giáo dục, đào tạo cầnthực hiện mua sắm đúng theo yêu cầu và đặc tính kỹ thuật theo Quyết định số: 8412/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc banhành Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học môn học giáo dục quốc phòng - an ninh.

3. Tổ chức mua sắm:

Việc tổ chức mua sắm TBDH môn học GDQP - AN được thực hiệntheo quy định của Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005; Nghị định số 58/2008/NĐ-CPngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu và lựa chọn nhàthầu xây dựng theo Luật Xây dựng và các văn bản quy định hiện hành khác của Nhànước. Tuy nhiên, do tính đặc thù của thiết bị dạy học môn học GDQP - AN nên cáccơ sở giáo dục, đào tạo khi xây dựng kế hoạch mua sắm cần tách riêng thiết bịGDQP - AN, không ghép cùng gói thầu với các loại thiết bị dạy học thông thườngkhác và chủ động phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan, căn cứ vào cácvăn bản hướng dẫn để lập phương án mua sắm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đểtổ chức mua sắm TBDH môn GDQP - AN cho phù hợp.

II. Tổ chức nghiệm thu, sử dụng và quản lý

1. Về số lượng:

- Nghiệm thu số lượng và chủng loại thiết bị phải căn cứ vàohợp đồng kinh tế giữa cơ sở giáo dục, đào tạo và nhà cung ứng, thiết bị mua sắmphải kèm theo catalogue và hướng dẫn sử dụng để đối chứng nghiệm thu số lượngchi tiết (kể cả các vật tư bảo dưỡng).

- Khi nghiệm thu phải kiểm đếm từng thiết bị, ghi vào biênbản nghiệm thu số xê ry, năm sản xuất và tên đơn vị sản xuất của từng thiết bị(có biên bản nghiệm thu để lưu tại cơ sở giáo dục, đào tạo và báo cáo đăng ký thiếtbị với cơ quan công an và quân sự địa phương để theo dõi).

2. Về chất lượng:

- Thiết bị khi giao nhận phải là thiết bị chưa qua sử dụng,sau khi kiểm tra đối chiếu các thiết bị theo hợp đồng, nếu các thiết bị thiếu,hỏng …, không đảm bảo chất lượng cần lập biên bản yêu cầu nhà cung ứng bổ sung,sửa chữa hoặc thay thế ngay. Khi toàn bộ các thiết bị đảm bảo đúng các yêu cầukỹ thuật cơ bản được ghi trong tiêu chuẩn và đối chiếu đúng mẫu, các thiết bịhoạt động bình thường thì mới ký biên bản nghiệm thu.

- Do tính đặc thù của TBDH môn học GDQP - AN nên hợp đồngkinh tế của các cơ sở giáo dục, đào tạo với nhà sản xuất (hoặc nhà sản xuất uỷquyền cho nhà cung cấp) phải thống nhất nội dung bảo hành, bảo trì và xử lý cáctình huống liên quan trong quá trình sử dụng.

3. Sử dụng và quản lý TBDH:

Để quản lý và khai thác thiết bị dạy học môn GDQP - AN cóhiệu quả và đảm bảo tuyệt đối an toàn, yêu cầu Lãnh đạo các cơ sở giáo dục, đàotạo chỉ đạo, kiểm tra giám sát thường xuyên các nội dung sau:

- Tuyệt đối không sử dụng vũ khí thật, chất nổ trong quátrình dạy và học môn GDQP - AN; việc tổ chức hội thao, hội thi bắn đạn thật cầnhiệp đồng để cơ quan quân sự địa phương chủ trì đảm bảo và tổ chức theo các quyđịnh của Bộ Quốc phòng.

- Phải có hồ sơ và sổ đăng ký tên thiết bị, số xê ry, đơn vịsản xuất, đơn vị cung cấp và số lượng từng loại, đăng ký sử dụng với cơ quancông an và quân sự địa phương. Đồng thời, kiểm tra, báo cáo thống kê hàng nămvới cấp trên và cơ quan công an, quân sự địa phương.

- Kho chứa thiết bị dạy học phải đảm bảo an toàn, tủ đựngthiết bị được khoá chắc chắn, bảo đảm không để hư hỏng, mất mát.

- Các thiết bị điện tử, laser, ống nhòm phải có hòm đựngriêng từng loại và để nơi khô ráo phòng chống ẩm mốc.

- Các loại tranh in, bản đồ và các thiết bị khác phải có giáhoặc tủ đựng để chống ẩm và mối mọt.

- Các kho chứa đựng thiết bị GDQP - AN phải thực hiện theođúng các quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy, về phòng chống cháy nổ.

- Trong trường hợp thiết bị dạy học môn GDQP - AN bị mấtphải kịp thời báo ngay cơ quan công an, quân sự địa phương và cấp trên để cóphương án giải quyết kịp thời.

III. Công tác kiểm tra, thanh tra

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì và phối hợp với các bộ,ban ngành tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện mua sắm, nghiệm thu, sửdụng và quản lý thiết bị dạy học môn GDQP - AN tại các đơn vị.

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện công tác thiếtbị dạy học môn GDQP - AN, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị gửibáo cáo ngay về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục quốc phòng), số 49, ĐạiCồ Việt, Hà Nội. Điện thoại: 04. 38680358; Fax: 04. 38684158.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- UBND các tỉnh/ thành phố;
- Các Thứ trưởng;
- Cục CSVCTBTH, Vụ KHTC, Vụ KHCNMT, Vụ GDĐH, Vụ GDCN, Vụ GDTrH,
Vụ GDTX, T.tra Bộ;
- Website của Bộ GD&ĐT;
- Lưu VT, Vụ GDQP.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

2. Công văn 6962/UBND-ĐTMT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện công tác thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng trên địa bàn Thành phố

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----------------------
Số: 6962/UBND-ĐTMT
Về: Thực hiện công tác thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng trên địa bàn Thành phố
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2013
Kính gửi:
- Thủ trưởng các Sở-ban-ngành Thành phố;
- Các Ban Quản lý trực thuộc Thành phố.
Xét đề nghị của Sở Xây dựng (Tờ trình số 9661/TTr-SXD-QLKTXD ngày 12 tháng 11 năm 2013) về triển khai thực hiện Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Xây dựng về Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế công trình; Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng về Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:
1.Trong thời gian chờ nghiên cứu ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Thành phố Hồ Chí Minh, giao Sở Xây dựng nghiên cứu, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện tạm thời Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Xây dựng về công tác thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình; kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng trên địa bàn Thành phố; trong đó nêu rõ nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan quản lý nhà nước thuộc Thành phố thực hiện.
2.Nội dung hướng dẫn phải bảo đảm đồng bộ, nhất quán với nội dung các văn bản ban hành theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, nêu tại Công văn số 2249/UBND-ĐTMT ngày 14 tháng 5 năm 2013, về triển khai thực hiện Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ.
3.Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thiện, bổ sung các quy định, hướng dẫn tạm thời nói trên trong dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét ban hành chính thức./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND/TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Các phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐTMT-Thg) Ha
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

3. Công văn 194/BXD-KHCN áp dụng tiêu chuẩn MBMA để nghiệm thu công trình

BỘ XÂY DỰNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 194/BXD-KHCN
V/v: áp dụng tiêu chuẩn MBMA để nghiệm thu công trình.

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2008

Kính gửi:

Công ty Cổ phần xây dựng số 5
Tổng Công ty xây dựng số 1

BộXây dựng đã nhận được Công văn số 1743/SC5 ngày 19/11/2008 của Công ty Cổ phầnxây dựng số 5 xin chấp thuận áp dụng Tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài MBMA đểnghiệm thu dự án đầu tư di dời Công ty Thuốc lá Sài Gòn. Sau khi xem xét, Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

-Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài tronghoạt động xây dựng ở Việt Nam theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 07/4/2005của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Quychế đã quy định các nguyên tắc, điều kiện tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng,thẩm quyền chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài. Khoản 4 Điều 5của Quy chế quy định điều kiện tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài được lựa chọn ápdụng phải được Chủ đầu tư xem xét lựa chọn và quyết định áp dụng trước khi lậphồ sơ thiết kế cơ sở.

- Việc nghiệm thu các sản phẩm tư vấn, thi công và nghiệm thu các hạngmục công trình thuộc Dự án đầu tư di dời Công ty Thuốc lá Sài Gòn phải tuântheo danh mục các tiêu chuẩn đã được chủ đầu tư thống nhất chấp thuận áp dụngcho dự án. Khi áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài phải đảm bảo tính đồng bộ trongquá trình xây dựng từ thiết kế, thi công, nghiệm thu công trình.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần xây dựng số 5 vận dụng đúng quy chế áp dụng tiêu chuẩn nước ngoàiđã được Bộ Xây dựng ban hành.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, KHCN&MT

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT

Nguyễn Trung Hoà

4. Công văn 2690/BXD-KTXD thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thanh toán theo Thông tư 09/2008/TT-BXD

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2690/BXD-KTXD
V/v: Thời điểm nghiệm thu KLHT để thanh toán theo TT số 09/2008

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2009

Kính gửi: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thànhviên Nước sạch Hà Nội

Trả lời văn bản số 2025/NSHN ngày 25/11/2009 của Công tyTrách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nước sạch Hà Nội về thời điểm nghiệm thukhối lượng hoàn thành thực hiện theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giánguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng (Thông tư số 09/2008/TT-BXD) BộXây dựng có ý kiến như sau:

Theo mục 3 của Văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 1/8/2008 của BộXây dựng về hướng dẫn thêm một số nội dung của Thông tư số 09/2008/TT-BXD thìthời điểm để tính chênh lệch vật liệu là thời điểm nghiệm thu khối lượng hoànthành được thực hiện theo điều 25 của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và biên bảnnghiệm thu theo mẫu Phụ lục 5A ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP;Như vậy, việc xác định thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành để tính chênhlệch vật liệu theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD và Văn bản số 1551/BXD-KTXD củaBộ Xây dựng ở thời điểm tháng 7 như nêu trong văn bản số 2025/NSHN là phù hợpvới quy định.

Căn cứ ý kiến trên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thànhviên Nước sạch Hà Nội tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ Kinh tế XD (M5)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

5. Công văn 76/BXD-KTXD nghiệm thu, thanh toán khối lượng bê tông cọc khoan nhồi

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/BXD-KTXD
V/v: nghiệm thu, thanh toán khối lượng bê tông cọc khoan nhồi.

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2012

Kính gửi: Công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 2798/HLC-ĐTXD ngày27/3/2012 của Công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin về nghiệm thu, thanh toánkhối lượng bê tông cọc khoan nhồi. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiếnnhư sau:

a) Tại Điểm 2.3.1, Khoản 2.3 Điều 2 Hợp đồng số 189b/HĐXDngày 17/12/2007 quy định: “….nếu khối lượng trong dự toán được duyệt tính thiếuhoặc thừa khi thi công mới phát hiện ra thì…..Giá trị thanh quyết toán theokhối lượng hoàn thành được nghiệm thu.

b) Theo quy định trong các Thông tư hướng dẫn lập và quản lýchi phí đầu tư xây dựng công trình thì Định mức dự toán xây dựng công trình làmức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành mộtđơn vị khối lượng công tác xây dựng. Định mức dự toán xây dựng công trình đượclập theo công tác xây dựng và kết cấu của công trình, thể hiện nội dung côngviệc, các yêu cầu kỹ thuật, điều kiện, biện pháp thi công chủ yếu và xác địnhđơn vị tính phù hợp; tính toán xác định hao phí vật liệu, nhân công, máy thicông được căn cứ vào thành phần công việc từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành.Đơn giá xây dựng công trình được lập trên cơ sở lựa chọn từ mức giá củanhững loại công tác xây dựng phổ biến hình thành trên thị trường khu vực nơixây dựng công trình; từ tham khảo hệ thống đơn giá xây dựng công trình đã đượccông bố; từ đơn giá xây dựng của các công trình đã và đang xây dựng; từ hệthống định mức dự toán xây dựng công trình và các yếu tố chi phí có liên quan.Việc thi công xử lý nền móng là công tác đặc thù, phức tạp phụ thuộc nhiều vàocấu tạo đất đá nơi xây dựng công trình; vì vậy, ngoài khối lượng hao hụt thicông 1m3 bê tông cọc khoan nhồi theo thiết kế còn có lượng bê tông hao hụttrong các kết cấu nền móng không xác định được theo thiết kế.

Với nội dung trên các bên trong hợp đồng nghiệm thu theokhối lượng bê tông thực tế đưa vào công trình làm căn cứ thanh toán cho khốilương hoàn thành là phù hợp.

Với nội dung trên, Công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomintổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

6. Công văn 198/BXD-KTXD 2015 nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành theo hợp đồng đã ký

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 198/BXD-KTXD
V/v: Nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành theo hợp đồng đã ký.

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2015

Kínhgửi: Ban quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 6942/BĐTB2 -TCKT-QLCL-XD ngày 25/12/2014 của Ban quản lý Dự án Điện lực Dầu khíThái Bình 2 về việc nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành theo hợp đồngđã ký. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán hợp đồng xây dựngphải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng màcác bên đã ký kết.

1. Theo quy định tại Điểmb Khoản 1 Điều 35 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ vềhợp đồng trong hoạt động xây dựng: “ Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định vàđơn giá điều chỉnh: trường hợp khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu íthơn hoặc nhiều hơn so với khối lượng trong hợp đồng đã ký đều thanh toán khốilượng hoàn thành thực tế được nghiệm thu”.

2. Hợp đồng giao nhận thầu thiết kế,cung cấp thi công cọc 450x450 số 10/2014/HĐKT /PVC-LDNT ngày 06/3/2014 và Hợp đồnggiao nhận thầu thiết kế, cung cấp thi công cọc 450x450 số 54/2014/HĐKT /PVC-LDNTngày 27/10/2014 thuộc nội dung công việc của Hợp đồng Tổng thầu EPC dự án Nhàmáy nhiệt điện Thái Bình 2 số 9256/HD-DKVN ngày 11/10/2011 ký giữa Tập Đoàn Dầukhí Việt Nam với Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam là hợp đồng theođơn giá cố định.

Với nội dung nêu tại mục 1, mục 2nêu trên và quy định tại Điều 4 (nội dung khối lượng và phạm vi công việc) củahợp đồng số 10/2014/HĐKT /PVC- LDNT và Hợp đồng giao nhận thầu thiết kế, cung cấpthi công cọc 450x450 số 54/2014/HĐKT/PVC-LDNT thì việc thanh toán khối lượngcông tác sản xuất và thi công cọc PHC 450x450 theo thực tế được nghiệm thu đểhoàn thành theo đúng thiết kế là phù hợp (theo điều khoản của hợp đồng chiềudài cọc là dự kiến).

3. Trường hợp cọc ép được thi côngtheo đúng thiết kế và đề cương hạ cọc nhưng cao độ mũi cọc khác với cao độ theobản vẽ thiết kế như nêu tại khoản 2.2 Mục 2 văn bản số 6942/BĐTB2 -TCKT-QLCL-XDngày 25/12/2014 thì giá trị thanh toán bao gồm:

a) Khối lượng thực tế được nghiệmthu nhân với đơn giá trong hợp đồng;

b) Các khoản chi phí được tínhkhác:

- Chi phí phần cọc bị cắt (bằngchiều dài cọc chế tạo theo thiết kế trừ đi chiều dài cọc thực tế được nghiệmthu).

- Chi phí cắt cọc.

Ban quản lý Dự án Điện lực Dầu khíThái Bình 2 căn cứ ý kiến nêu trên tổ chức thực hiện việc quản lý chi phí đầutư xây dựng theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD (THa 8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

7. Công văn 137/BXD-KTXD nghiệm thu, thanh toán hạng mục chung

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 137/BXD-KTXD
V/v: nghiệm thu, thanh toán hạng mục chung.

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2011

Kính gửi: Ban quản lý các dự án trọng điểmphát triển đô thị Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 02/THDA-MPMU-3 H ngày16/5/2011 và văn bản số 04/CV-MPMU-3 H của Ban quản lý các dự án trọng điểm pháttriển đô thị Hà Nội đề nghị hướng dẫn nghiệm thu, thanh toán hạng mục chung góithầu nút Nam Thăng Long - Đường trên đê Hữu Hồng thuộc dự án phát triển cơ sởhạ tầng giao thông đô thị Hà Nội giai đoạn 1. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ýkiến như sau:

Việc nghiệm thu, thanh toán hợp đồng căn cứ vào nội dung hợpđồng (hồ sơ hợp đồng) đã ký kết giữa các bên và phải phù hợp với các quy địnhcủa pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Theo đó, đối với trường hợp nêu tạivăn bản số 02/THDA-MPMU-3 H và văn bản số 04/CV-MPMU-3H việc nghiệm thu thanhtoán các hạng mục chung (mà các bên đã thỏa thuận là trọn gói và được thanh toántheo tỷ lệ % hoặc theo tháng) như kỹ sư tư vấn nghiệm thu (theo tỷ lệ % và theotháng) là phù hợp.

Tuy nhiên, theo hợp đồng nhà thầu phải phân tích chi tiếtcác hạng mục chung này và trình cho kỹ sư tư vấn phê duyệt. Thực tế, nhà thầuđã trình cho kỹ sư tư vấn phân tích chi tiết này từ ngày khởi công công trình,nhưng kỹ sư tư vấn không phê duyệt và không có ý kiến chỉ dẫn cho nhà thầu làchưa phù hợp với hợp đồng và đây là trách nhiệm của kỹ sư tư vấn.

Vì vậy, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban quản lý các dự án trọng điểmphát triển đô thị Hà Nội xem xét, đánh giá trách nhiệm và mức độ hoàn thànhcông việc của kỹ sư tư vấn theo đúng hợp đồng tư vấn đã ký. Trường hợp, tư vấnkhông thực hiện đúng hợp đồng, thì giảm trừ giá trị thanh toán hợp đồng hoặckhông thanh toán phần trách nhiệm chưa thực hiện đúng với hợp đồng.

Bộ Xây dựng lưu ý: quá trình xác định các khoản chi phí, Banquản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội cần xem xét tránh tínhtrùng lặp các khoản mục chi phí để thanh toán, quyết toán cho phù hợp với cácquy định của pháp luật.

Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nộicăn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh