BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10364/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng set top box

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2220/HQHCM-STQ ngày 17/8/2015 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh vướng mắc trong phân loại mặt hàng Set top box và công văn không đề s, ngày của Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam về việc bổ sung danh mục hàng hóa theo mã sHS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến trao đổi với quý cơ quan như sau:

1. Xác định mã số mặt hàng “set top box” theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2015 của Bộ Tài chính (áp dụng từ ngày 01/01/2012 đến ngày 13/8/2015) và Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính (áp dụng từ ngày 14/8/2015 trở đi);

Theo Hiệp định Công nghệ thông tin năm 1996 của Tổ chức Thương mại thế giới, thì: mặt hàng “set top box which have a commnication function” là thiết bị có một bộ vi xử lý, có tích hợp 1 modem để kết ni được internet và có chức năng trao đổi thông tin giữa người sử dụng và nhà cung cấp dịch vụ truyền hình (người sử dụng có thể gửi yêu cầu xem một chương trình tại bất kỳ thời điểm theo mong muốn).

Như vậy, thiết bị chuyển đổi tín hiệu/ đầu thu kỹ thuật số (có tên gọi tiếng Anh là “set top box”), không được thiết kế để tích hợp với màn hình TV nhưng cấu tạo gồm: có một bộ vi xử lý, có tích hợp 1 modem để kết nối được internet và có chức năng trao đổi thông tin giữa người sử dụng và nhà cung cấp dịch vụ truyền hình thì được phân loại thuộc mã số 8528.71.11 nếu hoạt động bằng dòng điện xoay chiều, hoặc phân loại thuộc mã số 8528.71.19 nếu không hoạt động bằng dòng điện xoay chiều.

Trường hợp mặt hàng thiết bị chuyển đổi tín hiệu/ đầu thu kỹ thuật số (có tên gọi tiếng Anh là “set top box”) không được thiết kế để tích hợp với màn hình TV, không có bộ vi xử lý, không tích hợp 1 modem để kết nối được internet và không có chức năng trao đổi thông tin giữa người sử dụng và nhà cung cấp dịch vụ truyền hình, thì được phân loại thuộc mã số 8528.71.91 nếu hoạt động bằng dòng điện xoay chiều, hoặc phân loại thuộc mã số 8528.71.99 nếu không hoạt động bằng dòng điện xoay chiều.

2. Quy định vmặt hàng thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyn thông

Thông tư số 15/2014/TT-BTTTT ngày 17/11/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh sách danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định:

Mã hàng

Mô tả hàng hóa (Theo Thông tư 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài Chính)

Ghi chú (Hướng dẫn áp dụng)

8528.71

- - Không thiết kế để gn với thiết bị hiển thị video hoặc màn ảnh:

- - - Thiết bị chuyển đổi tín hiệu (set top boxes which have a communication function):

Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình số mt đất

8528.71.11

- - - - Hoạt động bng dòng điện xoay chiều

8528.71.19

- - - - Loại khác

- - - Loại khác:

8528.71.91

- - - - Hoạt động bng dòng điện xoay chiều

8528.71.99

- - - - Loại khác

Theo Thông tư 15/2014/TT-BTTTT thì “thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình số mặt đất) thuộc phân nhóm “- - - Thiết bị chuyển đổi tín hiệu (set top boxes which have a communication function)”.

Tuy nhiên, qua trao đổi với bộ phận tư vấn của Truyền hình An Viên, thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình số mặt đt như đầu thu kỹ thuật số chuẩn DVB-T2 của Truyền hình An Viên không có chức năng tương tác thông tin, không tích hợp 1 modem để kết ni được internet và không có chức năng trao đổi thông tin giữa người sdụng và nhà cung cấp dịch vụ truyền hình.

Đthống nhất trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kính đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến về các nội dung sau đối với mặt hàng “thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình số mặt đất”:

- Cấu tạo: mặt hàng có modem để kết nối internet hay không;

- Chức năng: mặt hàng có chức năng tương tác thông tin hay không;

- Mã sđối với mặt hàng trên.

Tng cục Hải quan gửi kèm bản chụp công văn của Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam và xin nhận được ý kiến tham gia bằng văn bản của quý Bộ trước ngày 12/11/2015.

Cảm ơn sự phối hợp của quý Bộ.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt nam
(Số 2 ngách 21, ngõ 12, Đ. Đào Tấn,
P. Cống Vị, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội);
- Lưu: VT, TXNK - PL - Nhung (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái