TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1037/GSQL-GQ1
V/v thực hiện Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu.

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh,thành phố.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quảnlý về Hải quan) nhận được văn bản của một số doanh nghiệp và Hải quan địaphương phản ánh vướng mắc liên quan đến việc nhập khẩu phế liệu theo quy định tạiNghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ. Sau khi tổng hợp vướngmắc của các đơn vị, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6773/TCHQ-GSQL ngày24/7/2015 trao đổi với Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngày 27/8/2015, Tổng cụcMôi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 1820/TCMT-KSON gửiTổng cục Hải quan phúc đáp công văn số 6773/TCHQ-GSQL dẫn trên. Đ nghị Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố nghiên cứu công văn s1820/TCMT-KSON của Tng cục Môi trường và các văn bảnpháp luật có liên quan để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc vượtthm quyền đề nghị báo cáo gửiTổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hướng dẫn./.

(Gửi kèm công văn 1 820/TCMT-KSON của Tổng cục Môi trường).


Nơi nhận:
-Như trên;
-
PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
-
Cty TNHH MTV Thép Hòa Phát(đ/c: KCN Ph Ni A, xã Giai Phạm,huyện Yên Mỹ, Hưng Yên);(để trả lời)
-
Cty TNHH Giấy Kraft Vina(đ/c: D6ACN, KCN Mỹ Phước3, Bến Cát,tỉnh Bình Dương); (để trả lời)
-
CN Cty CP Diana Unicharm Bắc Ninh(đ/c:Cụm CN Tân Chi, xã Tân Chi,huyện Tiên Du, Bắc Ninh); (để trả lời)
-
Cty TNHH TPR Việt Nam(đ/c: số 26 đường số 2,KCN VSIPII,TP.TDM, Bình Dương); (để trả lời)
-
Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải