BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10374/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Vănphòng FHI 360/Việt Nam.
(Tầng 7, Tòa nhà VP Tổng CT Du lịch Hà Nội, số 18 Lý Thường Kiệt)

Trả lời các công văn ngày 11/8/2014 và công văn ngày 12/8/2014 của Vănphòng FHI 360/Việt Nam về việc miễn thuế các lô hàng gồm: mái vòm mở, pin cỡ10A cho máy trợ thính và bộ chuyển mạch đã qua sử dụng gửi từ Mỹ đến Việt NamchoVăn phòng đại diện tại Hà Nội để sửdụng nội bộ. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/03/2012 của Chính phủvềđăng ký và quản lý hoạt động của các Tổ chứcphi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG ngày 15/10/2007 của liên Bộ Công thương-Tài chính-Ngoạigiao hướng dẫn chi tiết được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam;

Căn cứ Khoản 3 Điều 100 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 củaBộ Tài chính quy định về thủ tục Hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuếxuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Điểm d Khoản 19 Điều 4 Phần I Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng vàNghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng;

Trường hợp hàng hóa là vật dụngcần thiết nhập khẩu để phục vụ cho nhu cầu công tác của Văn phòng đại diện tạiHà Nội thì được miễn thuế nhập khẩu và không chịu thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Văn phòng FHI 360/Việt Nam được biết và liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi đăng ký mở tờ khai nhập khẩu đểđược xem xét giải quyết cụthể.

Nơi nhận:
- Như trên (2b);
- Cục Hải quan TP Hà Nội (để t/h);

- Lưu: VT, TXNK (ThủyDT 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng