BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10376/BTC-CST
V/v chú gii nhóm mặt hàng thép hợp kim chứa nguyên tố Bo và/hoặc Crôm

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Vật tư Dụng cụ Hà Nội

Trả lời công văn số 76/2016 ngày 15/7/2016 của Công ty TNHH Vật tư Dụng cụ Hà Nội kiến nghị liên quan chú giải mặt hàng thép hợp kim chứa nguyên tố Bo và/hoặc Crôm tại Chương 98, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Điểm f khoản 1 Chú giải đầu chương 72 (chú giải bắt buộc theo quy định của WCO) Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 quy định như sau:

(f) Thép hợp kim khác

Là những loại thép có thành phn không tuân theo định nghĩa của thép không gỉ” và chứa ít nht một trong các nguyên tố với hàm lượng sau:

- Nhôm từ 0,3% trở lên

- Bo từ 0,0008% trở lên

- Crôm từ 0,3% trở lên

- Coban t 0,3% trở lên

>> Xem thêm:  Những giấy tờ cần thiết trong hợp đồng mua bán đất ? Mức thuế phải nộp khi mua bán đất đai ?

- Đồng từ 0,4% trở lên

- Chì từ 0,4% trở lên

- Mangan từ 1,65% trở lên

- Molybđen từ 0,08% trở lên

- Nikel từ 0,3% trở lên

- Niobi từ 0,06% trở lên

- Silic từ 0,6% trở lên

- Titan từ 0,05% trở lên

- Vonfram từ 0,3% trở lên

- Vanadi từ 0,1% trở lên

>> Xem thêm:  Người có tên trong hộ khẩu liên quan gì đến việc bán đất ? Mua bán đất như thế nào là hợp pháp ?

- Zircon từ 0,05% trở lên

- Các nguyên t khác tính cho mỗi nguyên t từ 0,1% trở lên (trừ lưu huỳnh, phostpho, carbon và nitơ).”

2. Khoản 2.3 mục I Chương 98 Thông tư số 182/2015/TT-BTC quy định về Chú giải nhóm đối với mặt hàng thép hợp kim có chứa nguyên tố Bo và/hoặc Crôm trừ chủng loại thép cán phng được cán nóng thuộc nhóm 98.11 như sau:

2.3. Mặt hàng thép hợp kim chứa nguyên t Bo và/hoặc Crôm thuộc nhóm 98.11 là các mặt hàng thép hợp kim (không bao gồm chủng loại thép cán phẳng được cán nóng) đm bảo tiêu chí quy định tại điểm f khoản 1 Chú giải đầu chương 72 ghi tại mục I phụ lục II và là loại thép trong thành phn có chứa nguyên tố Bo hàm lượng từ 0,0008% trở lên và/hoặc có chứa nguyên t Crôm hàm lượng từ 0,3% tr lên (Bo hoặc Crôm là nguyên t quyết định yếu t thép hợp kim).”

3. Mục II Chương 98 - Danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định mức thuế suất ưu đãi riêng đối với nhóm 98.11 là 10%.

Căn cứ các quy định nêu trên, các mặt hàng thép thuộc nhóm 98.11 áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu 10% là chủng loại thép đáp ứng 3 điều kiện:

- Thứ nhất: là thép hợp kim theo tiêu chí quy định tại điểm f khoản 1 Chú giải đu chương 72 ghi tại mục I phụ lục II;

- Thứ hai: không phải chủng loại thép cán phẳng được cán nóng;

- Thứ ba: Trong thành phn của thép chỉ có nguyên tố Bo đạt hàm lượng 0,0008% trở lên, các nguyên tố khác không có hoặc có nhưng thấp hơn tiêu chí quy định tại điểm f khoản 1 Chú giải đầu chương 72; hoặc trong thành phần thép chỉ có nguyên t Crôm đạt hàm lượng 0,3% trở lên, các nguyên t khác không có hoặc có thấp hơn tiêu chí quy định tại điểm f khoản 1 Chú giải đầu chương 72; hoặc trong thành phần thép có nguyên tố Bo hàm lượng từ 0,0008% tr lên và nguyên tố Crôm hàm lượng từ 0,3% trở lên, các nguyên tố khác không có hoặc có thp hơn tiêu chí quy định tại điểm f khoản 1 Chú giải đầu chương 72.

Theo đó, đối với mặt hàng thép hợp kim mà trong thành phần thép ngoài nguyên tố Bo hàm lượng từ 0,0008% trở lên và/hoặc nguyên tố Crôm hàm lượng từ 0,3% trở lên còn có thêm một hoặc nhiều nguyên tố khác có hàm lượng nguyên tố đáp ứng tiêu chí nêu tại điểm f khoản 1 Chú giải đầu Chương 72 thì mặt hàng thép này không thuộc nhóm 98.11 mà sẽ thuộc một trong các nhóm 72.24, 72.25, 72.26, 72.27, 72.28, 72.29 quy định tại 97 Chương.

>> Xem thêm:  Ủy ban nhân dân xã có thẩm quyền bán đất không ? UBND xã có quyền xác nhận giao dịch mua bán đất ?

Bộ Tài chính thông báo để Công ty và cơ quan liên quan được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- TCHQ;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CST (8)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy

>> Xem thêm:  Mua bán đất bằng hợp đồng viết tay có hiệu lực pháp luật không ? Thủ tục mua bán đất hợp pháp ?