VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10380/VPCP-KTN
V/v Dự án ĐTXD khu công viên và hồ điều hòa tại ô đất ký hiệu CV1, TP Hà Nội theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dânthành phố Hà Nội tại công văn số 9021/UBND-KH &ĐT ngày 27 tháng 11 năm 2013về việc triển khai thực hiện Dự án ĐTXD khu công viên và hồ điều hòa tại ô đấtký hiệu CV1 Khu đô thị mới Cầu Giấy, thành phố Hà Nội theo hình thức Hợp đồngXây dựng - Chuyển giao (BT), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính nghiên cứu và cóý kiến về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại công văn nêu trên,báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 12 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ Tài chính biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- UBND TP Hà Nội;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ; Cổng TTĐT, Trợ lý TTg CP;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ