BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 10383/BTC-TCT
V/v: Phối hợp triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2010

Kính gửi:

- Đồng chí Bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ;
- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian qua, được sự quan tâm, giúp đỡ và sự phối hợp chỉđạo của Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, công tác quảnlý thu của ngành thuế đã đạt được những kết quả tích cực. Ngành thuế đã từngbước thực hiện có kết quả công cuộc cải cách và hiện đại hoá ngành thuế. Bộ Tàichính xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư và đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhândân đã thường xuyên dành thời gian quan tâm, giúp đỡ cũng như phối hợp chặt chẽvới Bộ Tài chính trong chỉ đạo điều hành công tác thu trên địa bàn, góp phầnquan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương nói riêngvà cả nước nói chung.

Ngày 14 tháng 5 năm 2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi làNghị định 51). Điểm mới quan trọng nhất của Nghị định số 51 là quy định doanhnghiệp sẽ tự tạo hoá đơn để sử dụng dưới hình thức hóa đơn tự in, hoá đơn đặtin và hóa đơn điện tử. Kể từ ngày 01/01/2011 trở đi, cơ quan thuế không bán hóađơn cho cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp. Cơ quan thuế chỉ bán hoặc cấp hoá đơncho các hộ, cá nhân kinh doanh không phải là doanh nghiệp hoặc các tổ chức, cánhân không kinh doanh.

Đây là Nghị định có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việcchuyển đổi phương thức quản lý hóa đơn bán hàng đối với các doanh nghiệp, tổchức kinh tế và đối với cơ quan thuế. Nghị định đã nâng cao vai trò, tráchnhiệm của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và các tổ chức, cá nhân có liênquan trong việc chủ động in, quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng của chính đơnvị. Nghị định này đã thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc đổi mới phươngthức quản lý hóa đơn theo mô hình hiện đại hóa, cải cách thủ tục hành chínhnhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế và quá trình hội nhập kinh tếquốc tế hiện nay.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị định 51, Bộ Tài chính kính đềnghị đồng chí Bí thư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tiếp tục quan tâm phối hợp chỉđạo một số công việc trọng tâm tại địa phương:

1. Chỉ đạo Cục Thuế:

- Thành lập Ban chỉ đạo triển khai Nghị định 51 tại Cục Thuếđể triển khai các công việc liên quan; Tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ, Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở, ban, ngành và các đơn vị trong tỉnhphối hợp triển khai thực hiện Nghị định 51;

- Chủ động phối hợp với Sở Thông tin truyền thông, các báođài tại địa phương để tuyên truyền kịp thời những nội dung mới của Nghị định 51và Thông từ hướng dẫn thực hiện. Chuẩn bị và cung cấp nội dung tuyên truyền phùhợp từng đối tượng khác nhau và bằng các hình thức tuyên truyền phong phú, đadạng liên tục trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện;

- Rà soát, phân loại tổng thể người nộp thuế là doanhnghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn là đối tượng sử dụng các loại hoá đơn theoquy định tại Nghị định 51 để thông báo đến từng doanh nghiệp, tổ chức kinh tếbiết nội dung từ ngày 01/01/2011;

- Tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp và cán bộ thuế Nghịđịnh 51 và Thông tư huớng dẫn thi hành Nghị định 51để đảm bảo triển khai thựchiện có kết quả Nghị định 51.

- Tổ chức công bố đường dây nóng tại Văn phòng Cục và Chicục Thuế quận, huyện. Thường xuyên rà soát, nắm bắt các vướng mắc trong quátrình chuẩn bị cũng như trong thời gian đầu thực hiện Nghị định 51 để xử lý ngaycác vướng mắc phát sinh tại địa phương. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền,báo cáo Uỷ ban nhân dân, Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính để tháo gỡ kịp thời;

2. Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, các đài, báo địaphương:

- Đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung mới của Nghị định 51 vàthông tư hướng dẫn Nghị định 51 từ nay đến 31/12/2010 và năm 2011;

- Rà soát các doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động ngành intrên địa bàn, phối hợp cơ quan thuế thông báo cho các doanh nghiệp khác chủđộng ký hợp đồng đặt in để đảm bảo các doanh nghiệp có đủ hóa đơn tự đặt in đểsử dụng từ ngày 01/01/2011;

3. Chỉ đạo Sở Tài chính tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhândân tỉnh, thành phố các giải pháp có hiệu quả không để tình trạng doanh nghiệpin lợi dụng thời điểm cuối năm để tăng giá, ép giá đối với doanh nghiệp đặt inhoá đơn;

4. Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo, tuyên truyền cácdoanh nghiệp mới khi cấp đăng ký kinh doanh biết quyền, nghĩa vụ của mình trongviệc đặt in, tự in hóa đơn từ ngày 01/01/2011. Đồng thời có kế hoạch hậu kiểmđối với các doanh nghiệp đã được cấp đăng ký kinh doanh để tránh việc lợi dụnglập doanh nghiệp “ma”, buôn bán hoá đơn bất hợp pháp;

5. Chỉ đạo cơ quan Công an trên địa bàn thực hiện tốt quychế phối hợp trong phòng, chống in lậu hoá đơn, hoá đơn giả, sử dụng hoá đơnbất hợp pháp.

Chỉ đạo cơ quan công an nắm bắt kịp thời các hình thức gianlận mới, lợi dụng sự thông thoáng nhằm mục đích thu lợi bất chính hoặc chiếmđoạt tiền thuế của Nhà nước để có giải pháp ngăn chặn kịp thời;

Việc triển khai thực hiện Nghị định 51 là nhiệm vụ trọng tâmcủa ngành Thuế trong sáu tháng cuối năm 2010 và trong năm 2011. Thực hiện thànhcông Nghị định 51 sẽ tạo tiền đề tốt để ngành Thuế nói riêng và ngành Tài chínhnói chung hoàn thành nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ pháttriển kinh tế xã hội của nước ta trong 5 năm tới.

Kính đề nghị đồng chí Bí thư và đồng chí Chủ tịch Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo và phối hợpchặt chẽ, thường xuyên với Bộ Tài chính để xử lý kịp thời những khó khăn vướngmắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của các đồng chí./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCT (VT, CS (3)).

BỘ TRƯỞNG
Vũ Văn Ninh