ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 10385/UBND-CNN
V/v công bố hệ thống đơn giá công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Biên Hòa, ngày 20 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Giám đốc các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Tài chính, Công nghiệp, Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn;
- Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP. Biên Hòa.

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình;
Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lậpvà quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lýchi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn tại Thôngtư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lýchi phí đầu tư xây dựng công trình, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai công bố hệ thốngđơn giá công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnhĐồng Nai - Phần khảo sát xây dựng (sử dụng lại đơn giá xây dựng công trình tỉnhĐồng Nai - Phần khảo sát xây dựng đã được ban hành theo Quyết định số 8777/QĐ-UBND ngày 21/09/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai).

2. Đơn giá xây dựng công trình tỉnhĐồng Nai - Phần xây dựng (sử dụng lại đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai- Phần xây dựng đã được ban hành theo Quyết định số 8778/QĐ-UBND ngày21/09/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai).

3. Đơn giá xây dựng công trình tỉnhĐồng Nai - Phần lắp đặt (sử dụng lại đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai- Phần lắp đặt đã được ban hành theo Quyết định số 8779/QĐ-UBND ngày 21/09/2006của UBND tỉnh Đồng Nai).

4. Đơn giá công tác sửa chữatrong xây dựng cơ bản tỉnh Đồng Nai (sử dụng lại đơn giá công tác sửa chữatrong xây dựng cơ bản tỉnh Đồng Nai đã được ban hành theo Quyết định số 1821/QĐ-UBT ngày 12/6/2001 của UBND tỉnh Đồng Nai).

5. Đơn giá công tác lắp đặt máyvà thiết bị trong xây dựng tỉnh Đồng Nai (sử dụng lại đơn giá công tác lắp đặtmáy và thiết bị trong xây dựng tỉnh Đồng Nai đã được ban hành theo Quyết định số 1070/QĐ-UBT ngày 11/04/2003 của UBND tỉnh Đồng Nai).

6. Bảng giá ca máy và thiết bịthi công xây dựng tỉnh Đồng Nai (sử dụng lại Bảng giá ca máy và thiết bị thicông xây dựng tỉnh Đồng Nai đã được ban hành theo Quyết định số 8780/QĐ-UBNDngày 21/09/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai).

7. Đơn giá công tác lắp đặt và bảotrì hệ thống chiếu sáng đô thị tỉnh Đồng Nai (sử dụng lại đơn giá công tác lắpđặt và bảo trì hệ thống chiếu sáng đô thị tỉnh Đồng Nai đã được ban hành theoQuyết định số 224/QĐ-UBT ngày 17/01/2003 của UBND tỉnh Đồng Nai).

8. Đơn giáchuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị tỉnh Đồng Nai Tập I bao gồm các công tácthu gom, vận chuyển, xử lý rác (sử dụng lại đơn giá chuyên ngành vệ sinh môitrường đô thị tỉnh Đồng Nai Tập I đã được ban hành theo Quyết định số 225/QĐ-UBT ngày 17/01/2003 của UBND tỉnh).

9. Đơn giáchuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị tỉnh Đồng Nai Tập II bao gồm công tác sảnxuất và duy trì cây xanh đô thị (sử dụng lại đơn giá chuyên ngành vệ sinh môitrường đô thị tỉnh Đồng Nai Tập II đã được ban hành theo Quyết định số 1069/QĐ-UBT ngày 11/04/2003 của UBND tỉnh).

- Giao Sở Xây dựng tiến hànhthông báo đến các đơn vị, cá nhân có liên quan để áp dụng trên địa bàn tỉnh từtháng 01/2008./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (báo cáo);
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBT;
- Các Ban QLDA chuyên ngành;
- Chánh, Phó Văn phòng CNN;
- Lưu: VT, CNN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái