BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10386/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc trong việc hoàn thuế GTGT hàng NK nộp nhầm, nộp thừa

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Tổng cục Thuế

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số Cục Hải quantỉnh, thành phố phát sinh trong quá trình thực hiện hoàn thuế GTGT hàng nhậpkhẩu nộp nhầm, nộp thừa. Để việc hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộpthừa đúng quy định, hiệu quả và tránh thất thoátNSNN, Tổng cục Hải quan có một số ý kiến như sau:

1. Phạm vi áp dụng Thông tư số 150/2013/TT-BTC :

Thông tư số 150/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 hướng dẫn về lập, quản lývà việc thực hiện hoàn thuế từ quỹ hoàn thuế GTGT được áp dụng từ ngày01/1/2014, do đó (trừ những trường hợp cơ quan Hải quan đã xác nhận số thuếGTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa cho doanh nghiệp và đã được cơ quan Thuếhoàn, khấu trừ) cơ quan Hải quan sẽ thực hiện hoàn thuế, bù trừ thuế GTGT hàngNK nộp nhầm, nộp thừa theo hướng dẫn tại côngvănsố 1350/TCT-KK ngày 29/10/2013 của Tổng cục Thuế và công văn số 5554/TCHQ-TXNKngày 19/5/2014 của Tổng cục Hải quan cho các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày01/01/2014 (là ngày có hiệu lực của Thông tư số 150/2013/TT-BTC) các tờ khaihải quanđăng kýtrước ngày 01/01/2014 đềnghị Tổng cục Thuế xử lý theo hướng dẫn tại Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhànước qua Kho bạc Nhà nước.

2. Công tác phối hợp giữa hai Tổng cục: Tổng cục Hảiquan và Tổng cục Thuế về việc xử lý hoànthuế số thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa:

Để đảm bảo chính xác thông tin về người nộp thuế cơ quan Hải quan đãthực hiện tra cứu thông tin về người nộp thuế” từ website của Tổng cụcThuế (www.gdt.gov.vn). Tuy nhiên, thông tin này chỉmang tính chất tham khảo, không có tính pháp lý. Do đó, Tổng cục Hải quan đềnghị Tổng cục Thuế hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố:

+ Những trường hợp cơ quan Hải quan đã xác nhận số thuế GTGT hàng nhậpkhẩu nộp nhầm, nộp thừa cơ quan Thuế có trách nhiệm xác nhận việc đã / chưahoàn, khấu trừ thuế cho doanh nghiệp và chuyển hồ sơ đề nghị hoàn thuế củadoanh nghiệp sang cơ quan Hải quan để giải quyết.

+ Đối với những trường hợp nộp nhầm, nộp thừa thuế GTGT hàng nhập khẩucủa những tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 01/01/2014 mà cơ quan Hải quan chưaxác nhận cho doanh nghiệp: Sau khi cơ quan Hải quan thực hiện hoàn trả thuế chodoanh nghiệp và gửi 01 bản Quyết định hoàn trả, Lệnh hoàn trả cho cơ quan Thuếquản lý trực tiếp người nộp thuế, thì theo định kỳ hàng tháng / quý, cơ quanThuế có trách nhiệm thống kê, lập danh sách chi tiết những Quyết định, Lệnhhoàn trả, chi tiết theo từng khoản thuế, từng tờ khai đã nhận. Vào ngày 10 hàngtháng, gửi cơ quan Hải quan để phối hợp theo dõi, tránh trường hợp cơ quan Hảiquan đã gửi Quyết định và Lệnh hoàn trả nhưng cơ quan Thuế chưa nhận được.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b), L.Nga.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái