B TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1039/BTP-ĐKGDBĐ
V/v triển khai thực hiện quy định về đăng ký giao dịch bảo đảm trong Nghị định số 05/2012/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

Ngày 02/02/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số05/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của cácNghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn phápluật (sau đây gọi là Nghị định số 05/2012/NĐ-CP) Nghị định số 05/2012/NĐ-CP cóhiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2012. Do vậy, để kịp thời triển khai quy địnhvề đăng ký giao dịch bảo đảm trong Nghị định số 05/2012/NĐ-CP Bộ Tư pháp đềnghị QuýỦy ban kịp thời chỉ đạo Sở Tưpháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành có liên quan thực hiện một sốnội dung sau đây:

1. Rà soát, loại bỏ “bản sao có chứngthực giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người yêu cầu đăng ký”trong hồ sơ đăng ký thế chấp quyềnsử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 1 củaNghị định số 05/2012/NĐ-CP .

2. Chấm dứt việc ủy quyền của Văn phòngđăng ký quyền sử dụng đất cho cán bộ địa chính xã thực hiện đăng ký thế chấpquyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất kể từ ngày Nghị định số05/2012/NĐ-CP có hiệu lực.

3. Hướng dẫn các Văn phòng đăng ký quyềnsử dụng đất thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền vớiđất theo đúng quy định của Nghị định số 05/2012/NĐ-CP .

Trên đây là một số nội dung cần thực hiện nhằm triển khaiquy định về đăng ký giao dịch bảo đảm trong Nghị định số 05/2012/NĐ-CP Bộ Tưpháp trân trọng đề nghị QuýỦy ban quantâm, chỉ đạo thực hiện.

Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để phối hợp);
-
Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành ph trực thuộc TW (để thực hiện);
- Lưu: VT, Cục ĐKQGGDBĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng