TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1039/GSQL-TH
V/v thủ tục xuất nhập kho ngoại quan theo Vnaccs

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ ChíMinh

Trả lời công văn số 2655/HQHCM-GSQL ngày 22/7/2014của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề nghị giải đáp vướng mắc về thủ tục hải quanđối với hàng hóaxuất nhập kho ngoại quantheo VNACCs, Cục GSQL về Hải quan có ýkiến như sau:

Hiện, Cục GSQL về Hải quan đang tổng hợpcác nội dung vướng mắc liên quan đếnviệc thực hiện hệ thống Vnaccs đối với hàng hóa xuất nhập kho ngoại quan để báocáo Tổng cục Hải quan trình Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 22/2014/TT-BTC và Thông tưsố 128/2013/TT-BTC trong đó có kiến nghị việc thanh khoản tờ khai hàng hóa nhập,xuất kho do chủ kho ngoại quan tự chịu trách nhiệm thực hiện sau khi hàng hóathực xuất khẩu và báo cáo kết quả cho Chi cục hải quan quản lý kho. Trường hợpnghi ngờ về lượng hàng hóa tồn kho, Chi cục trưởng Chi cục hải quan quản lý khongoại quan thực hiện việc kiểm tra thực tế lượng hàng tồn kho.

Trước mắt, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thựchiện theo quy định hiện hành.

Cục GSQL về Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. HồChí Minh biết, thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha