BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1039/TCHQ-KTTT
V/v sử dụng tài khoản tạm giữ tiền phạt VPHC

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 285/HQBD-NV ngày11/02/2009 của Cục Hải quan Bình Dương về vướng mắc khi sử dụng tài khoản tạmgiữ tiền phạt VPHC. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2, Điều 21 Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày25/5/2007 của Chính phủ quy định: "Bộ Tài chính hướng dẫn việc mở tàikhoản thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước, việc kế toán tiền thuế củangười nộp thuế và việc chuyển tiền thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước".

Căn cứ Điểm 3, Phần VI, Thông tư số 59/2008/TT-BTC ngày04/7/2008 của Bộ Tài chính quy định: "Khi Bộ Tài chính ban hành quy địnhmới về việc nộp thuế vào tài khoản thu ngân sách Nhà nước của cơ quan hải quanmở tại Kho bạc Nhà nước thì việc nộp thuế, hạch toán tiền thuế của người nộpthuế và việc chuyển tiền thuế đã nộp vào ngân sách Nhà nước được thực hiện theoquy định mới đó".

Do đó, đề nghị Cục Hải quan Bình Dương nghiên cứu thực hiệnđúng hướng dẫn tại công văn số 573/BTC-PC ngày 14/01/2009 của Bộ Tài chínhvề việc mở tài khoản tạm giữ để thu nộp quản lý tiền thu từ xử lý hoạtdộng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của cơ quan thuế, hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bình Dương đượcbiết và thực hiện.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng