BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1039 TCT/NV7
V/v khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Tổng Công ty Cao su Việt Nam

Trả lời công văn số 357/CV-TCKT ngày 5/3/200 của Tổng Công ty Cao su Việt Nam về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 108/2002/NĐ-CP ngày 25/12/2002 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 116/2002/TT-BTC ngày 25/12/2002 của Bộ Tài chính thì từ ngày 1/1/2003 trở đi, bãi bỏ việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ (%) tính trên giá hàng hoá, dịch vụ mua vào (trừ hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt cơ sở kinh doanh thương mại nộp thuế GTGt theo phương pháp khấu trừ thuế mua của cơ sở sản xuất trong nước để bán).

Vì vậy, kể từ ngày 1/1/2003 trở đi, trường hợp các Công ty cao su trồng và khai thác mủ nước vào vườn cây cao su, sau đó chế biến thành các sản phẩm mủ cao su như: mủ cốm, mủ tờ, mủ kem... khi bán ra không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ là 1% tính trên giá hàng hoá, dịch vụ mua vào theo quy định tại Điểm 1- Thông tư số 116/2002/TT-BTC ngày 25/12/2002 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng Công ty cao su biết và hướng dẫn đơn vị thành viên thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương