B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10392/ TCHQ-TXNK
V/v trả hồ sơ xác định trước

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam.
(KCN Yên Phong 1, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được hồ sơ kèm Đơn đề nghị số 08102015- XDMHS ngày 8/10/2015 của Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam; mã số thuế 2300519248 về việc đề nghị xác định trước mã số đối với mặt hàng “Rơ le tự ngắt”. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, tại khoản 1 Điều này quy định về điều kiện xác định trước mã số:

“a) Tổ chức, cá nhân đ nghị cơ quan hải quan xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đi với hàng hóa dự kiến xuất khu, nhập khu và cung cấp thông tin, chứng từ, hồ sơ cần thiết liên quan đến việc xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan;...”.

Trên cơ sở nội dung quy định nêu trên và kiểm tra cơ sở dữ liệu hàng hóaxuất nhập khẩu của hải quan thì mặt hàng nêu tại Đơn đề nghị xác định trước số 08102015-XDMHS có tên thương mại: PTC Thermistor (điện trở nhiệt), tên gọi theo cấu tạo công dụng “Rơ le tự ngắt”, ký mã hiệu 1404-001577 (PRG18BC4R7MM1RB) và 1404-001588 (PRG18BC6R8MM1RB) nêu trên đã được Công ty thực hiện thủ tục nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 100586833430/E11 ngày 12/10/2015 tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh (Cục Hải quan Bắc Ninh), do đó, không đáp ứng điều kiện để được cơ quan Hải quan xác định trước mã số.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam biết và gửi trả lại Công ty hồ sơ đề nghị xác định trước mã số nêu trên./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó TCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
-Lưu: VT,TXNK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang