BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/BNN-ĐMDN
V/v phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn -Công ty TNHH một thành viên

Trả lời văn bản số 930 TCTXD/HĐTVngày 23/12/2011 của Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn -Công ty TNHH một thành viên về việc thay đổi cơ cấu vốn điều lệ của công ty con– Công ty cổ phần Thi công cơ giới và xây dựng Đất Việt, Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn đã có Quyết định số 4460/QĐ /BNN-TCCB ngày 9/12/2004; Quyết định số 1357/QĐ /BNN-TCCB ngày 15/06/2005; Quyết định số 2179/QĐ /BNN-TCCB ngày24/08/2005 về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Xây dựng và Phát triểnnông thôn 3 thuộc Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn(nay là Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Công tyTNHH một thành viên) thành Công ty cổ phần Thi công cơ giới và xây dựng ĐấtViệt với vốn điều lệ: 7.200.000.000 đồng, trong đó tỷ lệ cổ phần nhà nước:67,85%. Công ty cổ phần Thi công cơ giới và xây dựng Đất Việt đã chính thứchoạt động theo Luật Doanh nghiệp từ ngày 24/9/2005 theo Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh số 0300586787 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Căn cứ công văn số 2130/TTg-ĐMDNngày 15/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt phương án sắp xếp, đổimới doanh nghiệp nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Công tycổ phần Thi công cơ giới và xây dựng Đất Việt không thuộc diện Nhà nước cần nắmgiữ cổ phần chi phối.

3. Thống nhất với đề nghị, Tổngcông ty không tham gia đầu tư bổ sung vốn theo phương án phát hành cổ phiếutăng vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Thi công cơ giới và xây dựng Đất Việt nhưnội dung báo cáo của Tổng công ty (văn bản số 930 TCTXD/HĐTV ngày 23/12/2011).Thời gian tổ chức phát hành tăng vốn do công ty cổ phần chủ động, Tổng công tytổ chức đấu giá quyền mua phần cổ phần tương ứng được mua, giá trị thu đượchạch toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Tổng công ty chỉ đạo người đạidiện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Thi công cơ giới và xây dựng Đất Việtthực hiện quyền và trách nhiệm theo đúng quy định tại Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 05/8/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế tài chính củacông ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn thông báo để Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn -Công ty TNHH một thành viên biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Ban ĐMDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Diệp Kỉnh Tần