BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 104/BXD-KHCN
V/v: Mời tham dự hội thảo quốc gia “Công nghệ xử lý chất thải ĐT và KCN”

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thoát nước và môi trường trên toàn quốc.

Việt Nam đang trong thời kỳ thực hiện công nghiệp hoá, hiệnđại hoá đất nước. Quá trình đô thị hoá và phát triển các khu công nghiệp diễnra nhanh chóng đã góp phần rất quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội,nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, đồng thời cũng tạo ra sức ép rấtlớn đối với công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là vấn đề xử lý ô nhiễm dochất thải đô thị và khu công nghiệp.

Bộ Xây dựng với chức năng quản lý Nhà nước về hạ tầng kỹthuật đô thị và khu công nghiệp, ngoài việc phối hợp với các Bộ, ngành liênquan xây dựng, trình Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chếchính sách về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, đã chỉ đạo, hỗ trợ các tổchức, cá nhân trong nước nghiên cứu, phát triển công nghệ xử lý chất thảitrong đô thị và khu công nghiệp.

Nhằm phổ biến và nhân rộng các công nghệ xử lý chất thảiđược áp dụng thành công ở Việt Nam và từng bước xây dựng ngành công nghiệp môitrường, Bộ Xây dựng phối hợp với Hiệp hội Môi trường đô thị và khu công nghiệpViệt Nam tổ chức Hội thảo quốc gia “Công nghệ xử lý chất thải đô thị và khucông nghiệp”.

Hội thảo dự kiến sẽ tổ chức vào cuối tháng 3 năm 2009 tạiTrung tâm hội nghị Quốc gia với sự tham gia của hơn 600 đại biểu đại diện cácBộ, ban ngành Trung ương, các Trường đại học, Viện nghiên cứu, các Sở Xây dựng,Tài nguyên và Môi trường, Hội nghề nghiệp có liên quan, các doanh nghiệp hoạtđộng trong lĩnh vực thoát nước và môi trường đô thị, các nhà khoa học cùng cáctổ chức quốc tế. Nội dung Hội thảo bao gồm 2 chuyên đề: Công nghệ xử lý chấtthải rắn và công nghệ xử lý nước thải. Đồng thời Hội thảo còn trưng bày và giớithiệu các sản phẩm, thiết bị công nghệ xử lý về môi trường của một số đơn vị.

Để hội thảo thành công, đề nghị các cơ quan liên quan đăngký tham gia và viết bài cho hội thảo, giới thiệu sản phẩm, thiết bị, công nghệxử lý. Nội dung cụ thể xem phần giới thiệu và phụ lục kèm theo.


Nơi nhận
- Như trên
- Bộ trưởng (để b/c)
- Cục HTKT
- Hiệp hội MTĐT&KCN
- Lưu VP, KHCNMT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính

PHỤ LỤC 1.

(Kèm theo công văn số /BXD-KHCN ngày /01/2009)

I. ĐĂNG KÝ VIẾT BÀI KỶ YẾU

1. Tên tổ chức/cá nhân

2. Địa chỉ

3. Điện thoại/fax

4. Lĩnh vực hoạt động

5. Giới thiệu tóm tắt bài viết

II. CÁC YÊU CẦU CỤ THỂ

1. Trình bày bài kỷ yếu: Bài viết cho kỷ yếu đề nghị đượcđánh trên máy vi tính, font unicode: Times New Roman; Cỡ chữ: 13; Lề trái: 3cm;Lề phải: 2cm; Cách trên 2cm; Cách dưới: 2cm; Khổ giấy A4.

2. Bài viết từ 3- 5 trang A4.

3. Nội dung:

- Giới thiệu công nghệ, thiết bị và vật tư xử lý chất thảirắn, bao gồm cả khâu thu gom, vận chuyển và xử lý.

- Công nghệ, thiết bị và vật tư xử lý nước thải sinh hoạt đôthị và khu công nghiệp.

4. Thời gian đăng ký: trước ngày 15/02/2009

5. Thời gian gửi bài: trước ngày 20/02/2009

6. Nơi nhận đăng ký và bài kỷ yếu:

- Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, 37 Lê Đại Hành, QuậnHai Bà Trưng, Hà Nội.

Liên hệ chị Hương - 04.39760271/ máy lẻ 127;

Điện thoại di động: 0913560464; Fax:04.39780676

Địa chỉ e-mail: luulinhhuong@gmail.com

- Cục Hạ tầng Kỹ thuật, 37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng,Hà Nội.

Liên hệ chị Hoa - 04.39760271/ máy lẻ 204;

Điện thoại di động: 0912847882; Fax:04.39780676

Địa chỉ e-mail: vuthithanhhoa2003@yahoo.com

PHỤ LỤC 2.

(Kèm theo công văn số /BXD-KHCN ngày /01/2009)

I. ĐĂNG KÝ TRƯNG BÀY VÀ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM/CÔNG NGHỆ

1. Tên tổ chức/cá nhân

2. Địa chỉ

3. Điện thoại/fax

4. Lĩnh vực hoạt động

5. Giới thiệu tóm tắt sản phẩm/công nghệ trưng bày

6. Đăng ký diện tích gian trưng bày

II. CÁC YÊU CẦU CỤ THỂ

1. Sản phẩm và công nghệ trưng bày bao gồm: công nghệ, thiếtbị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, hoá chất, vật liệu... được đơn vịnghiên cứu và áp dụng trong nước.

2. Gian trưng bày: trưng bày sản phẩm/công nghệ ở khu vựcsảnh và lối ra vào của Trung tâm Hội nghị quốc gia.

3. Thời gian đăng ký: trước ngày 15/02/2009

4. Sau khi nhận được bản đăng ký của đơn vị, Ban tổ chức sẽliên hệ trực tiếp với đơn vị để bố trí, sắp xếp gian trưng bày và làm các thủtục cần thiết khác.