BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/BXD-KTXD
V/v: Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng gói thầu số 07 (km12+500-km20+079) thuộc dự án Nâng cấp mở rộng đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao – Hòa Bình.

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2012

Kính gửi: Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 72/CV-ĐT ngày 4/5/2012 củaCông ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng góithầu số 07 (km12+500-km20+079) thuộc dự án Nâng cấp mở rộng đường Mỹ Xuân –Ngãi Giao – Hòa Bình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 07(km12+500-km20+079) thuộc dự án Nâng cấp mở rộng đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao –Hòa Bình được chủ đầu tư và nhà thầu thi công ký kết ngày 28/10/2005 theo hìnhthức giá hợp đồng trọn gói, được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chophép điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 củaBộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động nguyênliệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng (văn bản số 72/CV-ĐT ) Trường hợp do điềukiện khách quan, không do lỗi của nhà thầu, phải thay đổi nguồn cung cấp vậtliệu, cự ly vận chuyển vật liệu, chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất phương ánvận chuyển theo thực tế, giá vật liệu đến công trình được xác định bằng giá vậtliệu nơi sản xuất (giá vật liệu gốc) cộng chi phí vận chuyển, bốc xếp…

2. Trường hợp các bên thống nhất xác định đơn giá vận chuyểntrên cơ sở đơn giá xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – VũngTàu ban hành (Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 18/7/2006) thì chi phí vận chuyểnbằng cự ly vận chuyển thực tế nhân với đơn giá vận chuyển là phù hợp.

3. Trường hợp điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư số09/2008/TT-BXD bằng phương pháp bù trừ trực tiếp chênh lệch vật liệu thì giátrị chênh lệch vật liệu là chênh lệch giá vật liệu tại thời điểm 28 ngày trướcngày nhà thầu nộp hồ sơ thanh toán trừ giá vật liệu cao hơn của giá vật liệutrong hợp đồng hoặc giá vật liệu được thông báo, công bố tại thời điểm 28 ngàytrước ngày mở thầu hoặc giá vật liệu tại thời điểm tháng 12/2006 hoặc quý IVnăm 2006 nếu không có giá tại thời điểm tháng 12/2006. Đối với vật liệu khôngcó trong thông báo giá hoặc có nhưng không phù hợp với thực tế, chủ đầu tư cóthể căn cứ hóa đơn chứng từ hợp lệ, phù hợp với mặt bằng giá nơi xây dựng côngtrình.

Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm căn cứ ý kiến nêu trên đểthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh