BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 104/BXD-VLXD
V/v: Quy hoạch thăm dò đá vôi trắng tại (02) khu vực Bópia, xã Bằng Phúc và Đán Khao, xã Tân Lập, thuộc huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn;

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Bộ Xây dựng nhận được công vănsố 2443/UBND-CN ngày 19/12/2007, công văn số 2444/UBND-CN ngày 19/12/2007 củaUỷ ban nhân dân(UBND) tỉnh Bắc Kạn về việc thăm dò đá vôi trắng tại 02 khu vựcBóPia thuộc xã Bằng Phúc và Đán Khao thuộc xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn, tỉnh BắcKạn của Công ty Cổ phần Xây dựng Sơn Trang. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Diện tích 02 khu vực xin thăm dò(Bópia là 27ha; Đán Khao là 45ha) đã được UBND tỉnh Bắc Kạn xác định không nằmtrong khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. Không ảnh hưởng đến anninh quốc phòng, không có di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh, khôngnằm trong quy hoạch rừng đặc dụng và rừng phòng hộ.

Trong dự thảo quy hoạch thăm dò,khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trình Thủ tướngChính phủ phê duyệt, Bộ Xây dựng thống nhất đưa 02 khu vực đá vôi trắng nêutrên vào trong quy hoạch chung của cả nước. (Vị trí, toạ độ, diện tích của 02khu vực xin thăm dò được xác định tại Bản đồ kèm theo công văn số 2443/UBND-CN ngày 19/12/2007 và công văn số 2444/UBND-CN ngày 19/12/2007 của UBND tỉnh BắcKạn).

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng về quy hoạch thăm dò đá vôi trắng tại 02 khu vực BóPia thuộc xã Bằng Phúcvà Đán Khao thuộc xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCPhủ (để b/cáo);
- Cục ĐCvàKSản (Bộ TNMT);
- Lưu VP, VLXD, Lg10;

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam