TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 104/CT-TTHT
V/v Điều chỉnh hóa đơn.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2012.

Kính gửi:

Công ty TNHH TV ĐT XD kiến trúc CICA
Địa chỉ: 24/5/14 đường D3, CX Văn Thánh, P.25, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Mã số thuế: 0302140606

Trả lời văn thư số 06/CV-CICA ngày 19/12/2011 của Công ty vềđiều chỉnh hoá đơn, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010của Chính Phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Trường hợp hoá đơn đã lập được giao cho người mua nếu pháthiện lập sai, hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hoá, dịch vụ đã mua bị trảlại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn lậpsai, hoặc hoá đơn của hàng hoá, dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại và lưu giữ hoáđơn tại người bán.

Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được nội dung lập saihoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hoá, dịch vụ và các thoả thuận bồi thường giữahai bên (nếu có).”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty bán hàng lập hóađơn giao cho người mua nếu hóa đơn lập sai chỉ tiêu mã số thuế, tên người mua,số tiền viết bằng chữ thì hai bên lập biên bản thu hồi hóa đơn sai và lập lạihóa đơn mới, trên hóa đơn ghi “thay thế hóa đơn số... ký hiệu... ngày...tháng... năm...”. Hóa đơn này làm căn cứ để hai bên kê khai điều chỉnh theo quyđịnh.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Q.Bình Thạnh
- P.PC
- Lưu (TTHT, HC).
2680-219811/11-TPVu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh