TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan Tỉnh Tây Ninh.

Trả lời công vănsố 148/HQTN-NV ngày 22/1/2015 của Cục Hải quan Tỉnh Tây Ninh về việc vướng mắc C/Omẫu E các C/O mẫu E15470ZC35783011 cấp ngày 13/1/2015, E15470ZC35780033 và E15470ZC35780032ngày 12/1/2015, Cục Giám sátquản lý vềHải quan có ý kiến như sau:

1. Tại ô số 7không kê khai chi tiết các mặt hàng như trên hóa đơn thương mại và hợp đồng muabán, nhưng thể hiện các nhóm mặt hàng, mỗi nhóm gồm các mặt hàng có chung mã HSvà xuất xứ hàng hóa được xác định theo tiêu chí thuần túy (WO) nên việc khaibáo này không ảnh hưởng tính hợp lệ của C/O mẫu E và phù hợp với hướng dẫn củaTổng cục Hải quan tại công văn số 2706/TCHQ-GSQL ngày 7/6/2011.

2. Về chữ ký trêncác C/O mẫu E số tham chiếu E15470ZC35783011 cấp ngày 13/1/2015,E15470ZC35780033 và E15470ZC35780032 ngày 12/1/2015:

Tổng cục Hải quansẽ gửi văn bản yêu cầu cơ quan cấp C/O Trung Quốc xác minh các C/O mẫu E dẫntrên và thông báo khi có kết quả xác minh.

Cục Giám sát quảnlý về Hải quan trả lời để đơn vị biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Âu Anh Tuấn