BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/TCHQ-GSQL
V/v sử dụng hóa đơn xuất khẩu trong hồ sơ xuất nhập khẩu tại chỗ

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai
- Công ty TNHH NSK Global Textile
(Đ/c: KCN Long Thành, Long Thành, Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0372/HQĐNa-GSQL ngày 25/3/2011 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai và công văn số 1603/NSK ngày 18/03/2011 của Công ty TNHH NSK Global Textile về việc sửdụng hóa đơn xuất khẩu trong hồ sơ xuất nhập khẩu tại chỗ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vấn đề sử dụng hóa đơn GTGT hay hóa đơn xuất khẩu khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ,Tổng cục Thuế đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan để trình Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn chung.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai và Công ty TNHH NSK Global Textile biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
Vũ Quang Vinh