BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/TCHQ-TXNK
V/v không thu thuế xuất khẩu

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV TM XNK & SX bao bì Vĩnh Hòa.
(Lô E24 Cụm CN đa nghề Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh)

Trả lời công văn số 10/2013/CV-VHngày 29/12/2013 của Công ty TNHH MTV TM XNK & SX bao bì Vĩnh Hòa vướng mắcvề việc không thu thuế xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 56,khoản 8 Điều 112, Điều 120, Điều 126 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu.

Trường hợp Công ty TNHH MTV TM XNK& SX bao bì Vĩnh Hòa nếu thuộc đối tượng không thu thuế xuất khẩu quy địnhtại khoản 8 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC tại thời điểm làm thủ tụcxuất khẩu sang nước thứ ba Công ty nộp đủ bộ hồ sơ không thu thuế xuất khẩu theohướng dẫn tại các quy định nêu trên và cơ quan hải quan có đủ cơ sở xác địnhhàng hóa xuất khẩu là hàng đã nhập khẩu trước đây thì cơ quan hải quan ra quyếtđịnh không thu thuế xuất khẩu theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH MTV TM XNK & SX bao bì Vĩnh Hòa được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân