THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------

Số: 104/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án bệnh viện Việt - Đức vay vốn phát triển Đức

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (công văn số 89/BKH-KTĐN ngày 04 tháng 01 năm 2008) về việc phê duyệtdanh mục dự án bệnh viện Việt - Đức vay vốn phát triển CHLB Đức, Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý danh mục sử dụng vốnvay phát triển CHLB Đức cho dự án "Tăng cường năng lực khám chữa bệnh vàđào tạo của bệnh viện Việt - Đức" theo hình thức Ngân sách nhà nước chovay lại nguồn vốn ODA, với mục tiêu, hạn mức ODA, cơ chế tài chính và các nộidung cơ bản khác nêu tại Mục 2 của công văn nói trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Giao Bộ Y tế lưu ý các kiếnnghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chỉ đạo chủ dự án xây dựng báo cáo nghiên cứukhả thi, trình duyệt, hoàn tất các thủ tục chuẩn bị theo quy định hiện hành,đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng mục đích và hiệu quả./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTT;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản;
các Vụ: TH, VX, Website CP;

- Lưu: VT, QHQT (2).

THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng