BỘ XÂY DỰNG

--------------

Số: 1040/BXD-QLN

V/v: Trả lời Công văn số 225/UBND-VP5 của UBND tỉnhNam Định

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

Hà Nội, ngày 9 tháng 6 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

Ngày 18/5/2010, UBND tỉnh NamĐịnh có Công văn số 225/UBND-VP5 đề nghị Bộ Xây dựng có ý kiến về việc chuyển giao quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc Công ty kinh doanh và phát triển nhà ở Nam Định đã tiến hành cổ phần hóa chuyển thành Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà ở Nam Định thì chức năng và loại hình doanh nghiệp hiện tại của Công ty không còn phù hợp với nhiệm vụ quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định. Mặt khác, trên thực tế, quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chỉ tập trung tại thành phố Nam Định, các huyện trên địa bàn tỉnh Nam Định không có quỹ nhà ở này.

Do đó, đề xuất của UBND tỉnh Nam Định về việc chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu và quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước còn lại (kể cả nhà ở thuộc diện được bán và nhà ở không thuộc diện được bán) cho UBND thành phố Nam Định tiếp nhận, quản lý, lập hồ sơ, thủ tục và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP là phù hợp với quy định hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương tổ chức việc chuyển giao, tiếp nhận quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, đảm bảo bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP đến hết năm 2010./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân;

- Lưu: VT, QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Nguyễn Trần Nam