ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG

UBND THÀNH PHỐ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10401/VP-PCNC
Về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý, sử dụng bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố;
- Các Doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Công văn số 1093-CV/TUngày 20 tháng 11 năm 2014 của Thành ủy, về tăng cường lãnh đạo công tác quảnlý, sử dụng bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ; Qua xem xét, Chủ tịch Ủyban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, cácDoanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyệnnghiêm túc thực hiện đúng quy định về công tác quản lý, sử dụng bản kê khai tàisản, thu nhập của cán bộ theo nội dung Công văn số 1093-CV/TU ngày 20 tháng 11năm 2014 của Thành ủy.

2. Giao Chánh Thanh tra Thành phố chủ trì, phối hợp Sở Nội vụrà soát tình hình kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, đảm bảo 100%phải kê khai theo quy định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố truyền đạt ý kiến chỉ đạotrên để các cơ quan, đơn vị trên biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Ban Nội chính Thành ủy;
- VPUB: PVP/PCNC;
- Phòng PC-NC;
- Lưu: VT, (NC/Di) D.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNGPHÓ VĂN PHÒNGLâm Văn Ba