BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10405/TCHQ-TXNK
V/v sử dụng bản sao giấy nộp tiền vào NSNN

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2014

Kínhgửi: Công ty TNHH Bayer Việt Nam.
(Lô 118/4 Khu công nghiệp Amata, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

Phúc đáp công văn của Công ty TNHHBayer Việt Nam ngày 15/7/2014 đề nghị Tổng cục Hải quan cho sử dụng bản sao giấynộp tiền nộp cho cơ quan hải quan đối với tất cả hàng hóa (được phân luồng đỏ,vàng hoặc xanh) để duyệt tờ khai nhập khẩu và sử dụng bản sao giấy nộp tiền nộpthay cho bản gốc giấy nộp tiền khi làm thủ tục hoàn thuế; Vấn đề này, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị sử dụng bản sao giấy nộp tiền (in ratừ email của Ngân hàng Citibank, BIDV...) nộp cho cơ quan hải quan đối với tấtcả hàng hóa (được phân luồng đỏ, vàng hoặc xanh) để duyệt tờ khai nhập khẩu:

- Trường hợpngười khai hải quan nộp thuế tại Ngân hàng thương mại đã tham gia phối hợp thu với Tổng cục Hải quan hoặc tại điểmthu của Kho bạc Nhà nước mà thông tin nộp thuế được chuyển đến cơ quan hải quanthì hệ thống tự động kiểm tra, xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của tờkhai sang hệ thống VNACCS tự động thông quan. Vì vậy, doanh nghiệp không phải nộp“giấy nộp tiền” cho cơ quan hải quan, (xin gửi kèm danh sách các Ngân hàngthương mại tham gia phối hợp thu với Tổng cục Hải quan)

- Trường hợp người khai hải quan đã nộp thuế tạiNgân hàng thương mại chưa tham gia phối hợp thu với Tổng cục Hải quan hoặc tạiđiểm thu của Kho bạc Nhà nước, nhưng cơ quan hải quan chưa nhận được thông tinnộp tiền của doanh nghiệp từ Ngân hàng thương mại hoặc Kho bạc Nhà nước chuyểnsang, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại công văn số 9295/TCHQ-VNACCS ngày25/7/2014. Theo đó, sau khi kiểm tra các thông tin trên Giấy nộp tiền vào NSNNcó xác nhận của Ngân hàng thương mại/ Kho bạc Nhà nước... do người khai hảiquan xuất trình, cơ quan hải quan quyết định việc thông quan, giải phóng hàngvà lưu bản chụp Giấy nộp tiền trong Hồ sơ hải quan, bản chính trả lại ngườikhai hải quan.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang chỉ đạo Tổng cục Hảiquan xây dựng Thông tư hướng dẫn thu nộp thuế và các khoản thu khác đối vớihàng hóa xuất nhập khẩu. Trong đó sẽ tăng cường kết nối giữa các cơ quan Hảiquan, Kho bạc và Ngân hàng thương mại. Theo đó sẽ giải quyết triệt để vấn đềcông ty nêu trên. Dự thảo Thông tư đang gửi lấy ý kiến địa phương, Bộ, Ngành vàHiệp hội doanh nghiệp. Đề nghị công ty tìm hiểu, cho ý kiến tham gia thông quacác hiệp hội.

2. Về đề nghị sử dụng bản sao giấy nộp tiền (in ratừ email của Ngân hàng Citibank, BIDV...) được người đại diện có thẩm quyềnCông ty TNHH Bayer Việt Nam ký và đóng dấu xác nhận để làm thủ tục hoàn thuế:

Căn cứ quy định về hồ sơ hoàn thuế tại Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài Chính quy định về thủ tục hải quan;kiểm tra, giám sát, hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (từĐiều113 đến Điều 125), cơ quan hải quan không yêu cầu doanh nghiệp phải xuất trìnhchứng từ nộp tiền, chỉ yêu cầu ghi số, ngày...tháng...năm...của chứng từ nộp tiền trong công văn yêu cầu xét hoàn thuế gửi cơ quan hảiquan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH BayerViệt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

DANH SÁCH

CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THAM GIA PHỐI HỢP THU VỚI TỔNG CỤCHẢI QUAN

1. NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂNVIỆT NAM (BIDV);

2. NGÂN HÀNGCÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (VIETINBANK);

3. NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆTNAM (VIETCOMBANK);

4. NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU VIỆTNAM (EXIMBANK);

5. NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT (LIENVIETPOSTBANK);

6. NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆTNAM (MARITIMEBANK);

7. NGÂN HÀNG VIỆTNAM THỊNH VƯỢNG (VP BANK);

8. NGÂN HÀNG TMCP PT NHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HDBANK);

9. NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANZ (ANZ);

10. NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH (ABBANK);

11. NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT NAM (OCB);

12. NGÂN HÀNG TMCP PT NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (MHBANK);

13. NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK);

14. NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX (PGBANK);

15. NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB);

16. NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PT NÔNG THÔN VIỆTNAM (AGRIBANK);

17. NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI VIỆT NAM (MBBANK).