BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1041/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh hình thức hợp đồng thi công

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2012

Kính gửi : Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Phú Yên

Trả lời văn bản số 52/THVN-PY ngày 26/3/2012 của Trung tâmtruyền hình Việt Nam tại Phú Yên xin ý kiến hướng dẫn điều chỉnh hình thức hợpđồng thi công, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đối với những khối lượng đã thực hiện của hợp đồng nêutại văn bản số 52/THVN-PY Bộ Xây dựng đã có các văn bản số 199/BXD-KTXD ngày09/11/2011, văn bản số 58/BXD-KTXD ngày 27/3/2012 hướng dẫn Tổng công ty cổphần đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam (Constrexim Holdings) để thực hiệnđiều chỉnh giá hợp đồng.

2. Đối với những khối lượng còn lại của hợp đồng (khối lượngchưa thực hiện): Trường hợp, thời gian thực hiện hợp đồng có khả năng bị chậmtrễ kéo dài do giá cả nguyên nhiên vật liệu, nhân công tăng nhiều so với thờiđiểm ký hợp đồng, tiếp tục gây thiệt hại lớn cho Chủ đầu tư và Nhà thầu như nêutại văn bản số 52/THVN-PY ; nếu thấy việc điều chỉnh giá hợp đồng là cần thiếtvà mang lại hiệu quả hơn so với việc chấm dứt hợp đồng, Chủ đầu tư trình Ngườiquyết định đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xin phép điều chỉnh hình thứchợp đồng.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Phú Yên tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn