BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1041 TCT/NV6
V/v lập hoá đơn GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

Công ty TNHH Nhật Quang
(16C Hàm Long, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 21012003/CV /NQ ngày 21/1/2003 của Công ty TNHH Nhật Quang về việc xuất hoá đơn GTGT bán hàng cho đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Vấn đề Công ty hỏi, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4358TCT/NV6 ngày 18/1/2002 trả lời, nay Tổng cục Thuế giải thích thêm:

1. Đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao khi mua hàng phải trả tiền bao gồm cả thuế GTGT đã được ghi trên hoá đơn.

2. Đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao là đối tượng được hoàn lại thuế GTGT

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được hướng dẫn cụ thể./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương