TỔNG CỤC VII
CỤC CSGT ĐB-ĐS
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1042/C67 -P3
V/v Giả danh nhà báo ghi hình CSGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Đồng chí Trưởng phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, lực lượng CSGT đườngbộ-đường sắt toàn quốc đã chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải phápbảo đảm TTATGT và phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả tại địabàn, trong đó có công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạmhành chính trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT. Quá trình TTKS, XLVP có một số đốitượng vi phạm giao thông lợi dụng mối quan hệ nhờ tác động, xin vi phạm, có đốitượng đã có thái độ chửi bới, lăng mạ thậm chí chống lại lực lượng đang thựcthi nhiệm vụ, hoặc giả danh phóng viên báo, đài sử dụng các thiết bị ghi hìnhlực lượng tuần tra kiểm soát; cụ thể trong thời gian gần đây ở Thanh Hóa, BìnhThuận đã xảy ra việc một số đối tượng giả danh nhà báo ghi hình cảnh sát giaothông làm nhiệm vụ TTKS. Việc này tuy không mới nhưng phức tạp, và khó lường,Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đề nghị đồng chí chỉ đạo cán bộchiến sỹ đơn vị mình thực hiện những quy định sau:

1. Quán triệt cán bộ chiến sỹ, nhấtlà lực lượng TTKS, XLVP thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ về nhiệm vụ,quyền hạn trình tự TTKS, XLVP, cũng như tư thế, lễ tiết, tác phong theo quyđịnh tại Thông tư 65, Thông tư 66, Thông tư 45 của Bộ Công an, thực hiện có hiệuquả Năm An toàn giao thông 2013, với chủ đề "Nâng cao tinh thần tráchnhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giaothông".

2. Luôn luôn nâng cao tinh thầncảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm rõ với những đối tượng có lời nói đe dọa,lăng mạ, hoặc có hành vi chống đối Cảnh sát giao thông đang thực thi công vụ,hoặc quay phim chụp ảnh hoạt động TTKS, XLVP khi chưa được phép đồng ý của Cảnhsát giao thông đang làm nhiệm vụ. Nếu đúng là nhà báo thì tập hợp thông báo chocơ quan chủ quản, nếu giả danh nhà báo thì tạm giữ, lập hồ sơ chuyển cơ quanchức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

C67 thông báo để đồng chí biết quántriệt, chỉ đạo cán bộ chiến sỹ thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Đỗ Đình Nghị PTCT; (Để b/c);
- Đ/c Cục trưởng; (Để b/c);
- Các Đ/c PCT; (Để p/h chỉ đạo)
- Lưu: VT, P3.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đại tá Trần Sơn Hà