TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1042/GSQL-GQ3
V/v thủ tục hải quan đối với xăng, dầu do Vietsovpetro nhập khẩu trực tiếp

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh BàRịa-Vũng Tàu

Trả lời công vănsố 2356/HQBRVT-GSQL ngày 16/7/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu báocáo vướng mắc về việc Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro nhập khẩu trực tiếpxăng, dầu (bao gồm xăng, DO, FO) để phục vụ cho hoạt động dầu khí của mình, CụcGiám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 2 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, đề nghị CụcHải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hướng dẫn Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro liênhệ với Bộ Công Thương để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan trả lời đểCục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha