THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1042/TTg-KTN
V/v đầu tư xây dựng một số tuyến đường theo hình thức Hợp đồng BT theo đề nghị của UBND thành phố Hà Nội tại các công văn số 1823/UBND-KH &ĐT ngày 17/3/2011, số 2065/UBND-KH &ĐT ngày 25/3/2011 và số 2227/UBND-KH &ĐT ngày 31/3/2011

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2011

 

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Xét đề nghị củaỦy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 1823/UBND-KH &ĐT ngày 17 tháng3 năm 2011) về việc đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường 70B thôn Tự Khoát đếnđường liên thôn Phương Nhị và đường nối từ đường gom đường cao tốc Pháp Vân - CầuGiẽ với quốc lộ 1A theo hình thức Hợp đồng BT; công văn số 2065/UBND-KH&ĐTngày 25 tháng 3 năm 2011 về việc đầu tư xây dựng 02 tuyến đường vành đai tạihuyện Đông Anh và 01 tuyến đường tại huyện Mê Linh theo hình thức Hợp đồng BT;công văn số 2227/UBND-KH&ĐT ngày 31 tháng 3 năm 2011 về việc đầu tư xâydựng tuyến đường trục từ Vĩnh Ngọc - Cổ Loa - Việt Hùng - Nguyên Khê, huyệnĐông Anh theo hình thức Hợp đồng BT), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (côngvăn số 2330/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 18 tháng 4 năm 2011, số 1974/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 31tháng 3 năm 2011, số 2688/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 29 tháng 4 năm 2011), Bộ Tài chính(công văn số 4994/BTC-ĐT ngày 18 tháng 4 năm 2011, số 5510/BTC-ĐT ngày 27 tháng4 năm 2011), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 2121/BGTVT-KHĐT ngày 13 tháng 4năm 2011), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trươngđầu tư một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Nội theo hình thức Hợp đồngBT và thực hiện Dự án khác để thu hồi vốn đầu tư cho dự án BT (bao gồm: đường nốitừ đường 70B thôn Tự Khoát đến đường liên thôn thuộc thôn Phương Nhị, đường nốitừ đường gom của đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với quốc lộ 1A, đường TiềnPhong - Văn Khê - Tự Lập thuộc huyện Mê Linh, đường nối từ đường Bắc Thăng Long- Nội Bài đến ngã ba Dục Tú thuộc huyện Đông Anh, đường nối từ đường Bắc ThăngLong - Nội Bài qua khu công nghiệp Đông Anh đến đường Vành đai 3 thuộc huyện ĐôngAnh, đường trục từ Vĩnh Ngọc - Cổ Loa - Việt Hùng - Nguyên Khê thuộc huyện ĐôngAnh).

2. Việc tổ chứclập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi các Dự án nêu trên theo đúngquy định hiện hành, phù hợp với các quy hoạch có liên quan.

3. Ủy quyền Chủtịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét và quyết định việc chỉ định Nhàđầu tư đàm phán trực tiếp Hợp đồng BT các Dự án nêu trên và chịu trách nhiệm vềhiệu quả đầu tư các Dự án.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, GTVT, XD;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải