BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10427/TCHQ-PC
V/v vướng mắc mức nộp phạt vi phạm thời hạn quyết toán

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH ADM21 Việt Nam.
(Địa chỉ: Lô C5, KCN Khánh Phú - Yên Khánh - Ninh Bình)

Trả lời Công vănsố: 140806/CV / 2014/ADM21 ngày 06/8/2014 gửi Tổng cục Hải quan về việc mức nộpphạt vi phạm thời hạn quyết toán và xin hoàn thuế nhập khẩu nguyên phụ liệu,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vụ việc tại côngvăn nêu trên thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Hải quan Hà Nội. Vì vậy, đềnghị Công ty TNHH ADM21 Việt Nam liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan Bắc HàNội - Cục Hải quan TP. Hà Nội (nơi nộp hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế) để đượcgiải quyết theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quanđã có văn bản chuyển Công văn số 140806/CV /2014/ADM21 ngày 06/8/2014 của Côngty đến Cục Hải quan TP. Hà Nội; đồng thời yêu cầu Cục Hải quan TP. Hà Nội xemxét giải quyết đề nghị của Công ty theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quancó ý kiến trên để Công ty TNHH ADM 21 Việt Nam biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế XNK (để p/h);
- Lưu: VT, PC (03).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường