BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10429/TCHQ-TXNK
V/v thuế nhập khẩu của dự án ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa.

Trả lời công vănsố 1455/HQTH-NV ngày 13/8/2014 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa đề nghị hướngdẫn thực hiện miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa phục vụ dự án “Lọc hóa dầuNghi Sơn” theo Thỏa thuận bảo lãnh và cam kết của Chính phủ (GGU), Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, BộTài chính đã có công văn số 10764/BTC-TCHQ ngày 05/8/2014 hướng dẫn thực hiện.Theo quy định tại mục 5, Phụ lục B (Chế độ thuế) của Thỏa thuận bảo lãnh và camkết của Chính phủ (GGU) và Điều 4 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 thìhàng hóa là máy móc, thiết bị, vật tư xây dựng (bao gồm cả vật tư xây dựngtrong nước đã sản xuất được) nhập khẩu để tạo tài sản cố định phục vụ dự án“Lọc hóa dầu Nghi Sơn” được Bộ Công Thương có văn bản xác nhận là máy móc,thiết bị, vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được, nhưng chưa đáp ứng quycách hoặc chưa phù hợp cho dự án “Lọc hóa dầu Nghi Sơn” được miễn thuế nhậpkhẩu.

Tổng cục Hải quancó ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa được biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-CS-Thuận (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân