BỘ XÂY DỰNG
---------------------
V/v: thành lập Công ty TNHH công trình và xây dựng Liên Trình (Việt Nam).
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 740/SKHĐT-ĐTKT tháng 6 năm 2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị góp ý kiến cho dự án thành lập Công ty TNHH công trình và xây dựng Liên Trình (Việt Nam). Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Mục tiêu đầu tư thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài để cung cấp dịch vụ thi công xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, nhà ở cao tầng; lắp đặt hệ thống điều hoà không khí, hệ thống điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy thuộc lĩnh vực được cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.
Chủ đầu tư gồm Công ty HSL Constructor Pte Ltd, Công ty Mun Siong Engineering Limited và FRP Products Co., Pte. Ltd thành lập theo pháp luật Singapore, có chức năng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng; các tài liệu pháp lý liên quan của chủ đầu tư đã được hợp pháp hoá lãnh sự, được dịch và công chứng theo quy định.
2. Trường hợp được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đề nghị quý Sở gửi văn bản cho cơ quan nhà nước quản lý về xây dựng tại địa phương được biết để theo dõi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này. Doanh nghiệp cần lưu ý khi tham gia hoạt động xây dựng phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Sở Xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu (p/hợp),
- Lưu VT, HĐXD (VQT – 03).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Bùi Phạm Khánh