BỘ NGOẠI GIAO
CỤC LÃNH SỰ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1043 CV/LS-PLLS
V/v sử dụng, quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:

- Văn phòng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng,
- Vụ Đối ngoại Văn phòng Chủ tịch nước,
- Vụ Đối ngoại Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Văn phòng cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị xã hội

Thực hiện ýkiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1682/VPCP-QHQT ngày18/3/2008 của Văn phòng Chính phủ, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao xin hướng dẫn thêmviệc cấp, sử dụng, quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của côngdân Việt Nam (Nghị định 136) như sau:

1. Ngày4/2/2008, Bộ Ngoại giao đã ban hành Thông tư số 02/2008/TT-BNG hướng dẫn việccấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trongnước và ở nước ngoài theo Nghị định 136 (Thông tư 02). Thông tư này có hiệu lựctừ ngày 3/3/2008, hướng dẫn chi tiết việc thực hiện những quy định mà Bộ Ngoạigiao được Chính phủ phân công tại Nghị định 136, đồng thời quy định cụ thể vềđối tượng, hồ sơ, thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ cho cán bộ,công chức, viên chức nhà nước, thời hạn của hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu côngvụ.

2. Theo quyđịnh tại Điều 6 và Điều 7 Nghị định 136, hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụđược cấp cho các đối tượng được cử hoặc quyết định cho ra nước ngoài phù hợpvới tính chất của chuyến đi và/hoặc để thực hiện nhiệm vụ thuộc chức năng củacơ quan có thẩm quyền quyết định cử đi công tác. Để công tác cấp phát, sử dụngvà quản lý hộ chiếu bảo đảm đúng quy định, phục vụ tốt hơn nữa hoạt động đốingoại của các cơ quan của Đảng và Nhà nước, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đề nghị:

- Các cơ quancó thẩm quyền cử hoặc quyết định cho cán bộ ra nước ngoài theo quy định tạikhoản 1 Điều 32 Nghị định 136 cần chú ý quyết định cử người đúng đối tượngthuộc diện quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định 136 và Mục I Thông tư 02, bảođảm cử người theo đúng mục đích công vụ của chuyến đi nước ngoài.

- Các cơ quan chủquản cần bảo đảm các cá nhân được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ sửdụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ phù hợp với tính chất của chuyến đinước ngoài theo mục đích công vụ, không sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếucông vụ vào mục đích kinh doanh, du lịch và các mục đích khác không mang tínhchất công vụ. Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quanchức năng về quản lý xuất nhập cảnh để bảo đảm việc sử dụng hộ chiếu ngoạigiao, hộ chiếu công vụ đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

- Khi phát hiệnhộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ bị mất vì bất kỳ lý do gì cơ quan quản lýcán bộ và cá nhân được cấp hộ chiếu cần thông báo ngay bằng văn bản cho CụcLãnh sự Bộ Ngoại giao hoặc Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh (trường hợp ởtrong nước), Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (trường hợp đang ở nướcngoài) để làm thủ tục hủy hộ chiếu.

Cục Lãnh sự BộNgoại giao xin cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

CỤC TRƯỞNG
Dương Chí Dũng