BỘ TÀI CHÍNH
T
NG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1043/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh thành phố.

Trên cơ sở phản ánh của Cục Ngoại Thương Thái Lan tại công hàm số 0311/235 ngày 27/1/2021 về việc Hải quan Việt Nam từ chối C/O áp dụng chữ ký và con dấu điện tử; C/O bản giấy trong trường hp hệ thống một cửa ASEAN bị lỗi; C/O khi có sự khác biệt thông tin giữa C/O bản giấy và C/O bản điện tử, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh thành phố nghiên cứu và tập huấn, hướng dẫn công chức hải quan thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 19/2020/TT-BCT ngày 14/8/2020 của Bộ Công Thương và các công văn hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, cụ thể: công văn số 620/GSQL-GQ4 ngày 8/3/20218 công văn số 2174/TCHQ-GSQL ngày 21/4/2019; công văn số 3229/TCHQ-GSQL ngày 19/5/2020; công văn số 6505/TCHQ-GSQL ngày 7/10/2020; công văn số 3123/GSQL-GQ4 ngay 10/9/2020.

Trường hợp phát sinh vướng mắc trong quá trình xử lý, đề nghị các đơn vị báo cáo và đề xuất gửi về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GS
QL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành