BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1043/TCT-CS
V/v phương pháp tính thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2016

Kính gửi:

- Cục Thuế Thành phố Hà Nội;
- Công ty TNHH Đầu Tư Refico.
(Đ/c: S
41, đường Tây Hồ, P.Quảng An, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 02/CV-2016 ngày 08/3/2016 của Công ty TNHH Đầu tư Refico Hà Nội về việc đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Căn cứ nội dung trình bày của Công ty TNHH Đầu tư Refico Hà Nội và hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hp Công ty TNHH Đầu tư Refico thành lập vào tháng 8/2015 đã gửi thông báo cho cơ quan thuế để đăng ký tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ và đã được Chi cục Thuế quận Tây Hồ - Hà Nội chấp thuận áp dụng phương pháp khu trừ thuế từ kỳ kê khai thuế tháng 9/2015 thì Công ty được tiếp tục áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ năm 2016.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế Thành phố Hà Nội và Công ty TNHH Đầu tư Refico được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ: PC, KK (TCT);
- Lưu: V
T, CS (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn