ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1043/UBDT-CSDT
V/v: Danh sách xã, thôn ĐBKK và cơ chế quản lý, sử dụng vốn Chương trình 135 năm 2011.

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2011

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh ………………………

Thực hiện Quyết định số 2318/QĐ-TTgngày 02/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn thực hiệnChương trình 135 năm 2011.

Căn cứ Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006; Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007;Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg ngày 28/5/2008; Quyết định số 1105/QĐ-TTg ngày28/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khókhăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư và danh sách xã thoát khỏidiện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II. Căn cứ đề nghị của Ủy ban nhândân các tỉnh về xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2010 rà soát theotiêu chí quy định tại Thông tư số 05/2007/TT-UBDT ngày 19/7/2007 của Ủy ban Dântộc.

Căn cứ Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11/01/2008 và Quyết định số 325/QĐ-UBDT ngày 19/10/2009của Ủy ban Dân tộc về phê duyệt thôn đặc biệt khó khăn xã khu vực II vào diệnđầu tư Chương trình 135 giai đoạn II.

Theo văn kiện Chương trình 135 giaiđoạn II (2006 – 2010) đã kết thúc, Chính phủ đã tổng kết. Tuy nhiên, trong khichờ Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ Tiêu chí mới và phê duyệt Chương trình 135giai đoạn III (2011 – 2015), Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giao vốn Chươngtrình 135 của năm 2011 được áp dụng như năm 2010 thuộc Chương trình 135 giaiđoạn II tại Quyết định giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình 135 giai đoạnII năm 2011 số 2138/QĐ-TTg ngày 02/12/2011.

Để triển khai sự chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc hướng dẫn và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khẩntrương chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện vốn đầu tư của Chương trình 135giai đoạn II năm 2011 như sau:

I. Về cơ chế quản lý, sử dụngvốn Chương trình 135 năm 2011

1. Các nội dung được sử dụng nguồnvốn Chương trình 135 giai đoạn II năm 2011, gồm:

- Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.

- Dự án phát triển cơ sở hạ tầng.

- Dự án đào tạo, bồi dưỡng nâng caonăng lực cán bộ xã, thôn và cộng đồng

- Duy tu, bảo dưỡng.

- Hỗ trợ ban chỉ đạo địa phương.

2. Định mức đầu tư, hỗ trợ thựchiện theo Quyết định 101/2009/QĐ-TTg ngày 5/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Cơ chế quản lý, tổ chức thựchiện theo Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-UBDT-KH &ĐT-TC-XD-NN&PTNTngày 15/9/2008 của Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xâydựng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện Chươngtrình phát triển kinh tế - xã hội các xã ĐBKK vùng đồng bào dân tộc và miền núigiai đoạn 2006-2010.

II. Danh sách các xã, thôn, bảnđược sử dụng vốn Chương trình 135 giai đoạn II năm 2011:

1. Danh sách các xã (có phụ lục kèmtheo).

2. Danh sách các thôn, bản đặc biệtkhó khăn thực hiện theo Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11/10/2008 và Quyếtđịnh số 325/QĐ-UBDT ngày 19/10/2009 của Ủy ban Dân tộc (đảm bảo nguyên tắc vốnhỗ trợ cho mỗi xã khu vực II tối đa không quá tổng mức vốn đầu tư của 4 thônđặc biệt khó khăn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 7481/VPCP-KTTH ngày 26/12/2007).

Ủy ban Dân tộc đề nghị Ủy ban nhândân tỉnh căn cứ kế hoạch vốn được giao; danh sách xã, thôn được sử dụng vốnChương trình 135 giai đoạn II năm 2011 kèm theo văn bản này chỉ đạo, tổ chứcthực hiện có hiệu quả vốn được giao và đảm bảo tiến độ giải ngân trước31/12/2012.

Trong quá trình tổ chức thực hiện,định kỳ báo cáo về Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Vănphòng Chính phủ theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (thay B/c);
- Các PCN UBDT (để B/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, NN&PTNT (PHTH);
- Văn phòng Chính phủ (để B/c);
- Cơ quan thường trực CT135 tỉnh;
- Lưu VT, CSDT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Giàng Seo Phử

DANH SÁCH

XÃSỬ DỤNG VỐN CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2011 TỈNH BẮC GIANG
(Kèm theo văn bản số 1043/UBDT-CSDT ngày 23 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban Dântộc)

TT

Huyện

Nguồn ngân sách

Trung ương đầu tư

Địa phương đầu tư

Tổng số

26

0

1

Huyện Lục Nam

2

0

Xã Vô Tranh

Xã Lục Sơn

2

Huyện Lục Ngạn

11

0

Xã Cấm Sơn

Xã Tân Sơn

Xã Phong Minh

Xã Phong Vân

Xã Xa Lý

Xã Hộ Đáp

Xã Sơn Hải

Xã Kim Sơn

Xã Phú Nhuận

Xã Tân Mộc

Xã Đèo Gia

3

Huyện Sơn Động

13

0

Xã Thạch Sơn

Xã Vân Sơn

Xã Hữu Sản

Xã Phúc Thắng

Xã Chiên Sơn

Xã Giáo Liêm

Xã Vĩnh Khương

Xã Cẩm Đàn

Xã An Lạc

Xã Lệ Viễn

Xã An Bá

Xã Dương Hưu

Xã Thanh Luận